Visul Maicii Domnului

0
429
visulVisul Maicii Domnului înainte de răstignirea Domnul nostru lisus Hristos

Pe muntele Eleonului dormind Preasfânta Fecioară Născătoare de Dumnezeu, când a fost în cetatea Betleemului, a venit acolo Domnul nostru lisus Hristos şi a întrebat-O: Maica Mea Preasfântă dormi?

Iar Ea a zis: Fiul Meu Preadulce, Preafrumoase Iisuse, am fost adormită şi iată am visat straşnic vis pentru Tine. Şi a zis Domnul: Spune, Maica Mea, visul ce-ai văzut!

Şi Ea a zis: Fiul Meu, Preadulce! Am văzut pe Petru în Roma şi pe Pavel în Damasc, iar pe Tine Te-am văzut în cetatea Ierusalimului, răstignit pe cruce între doi tâlhari. Cărturarii, fari­seii şi necredincioşii, defăimându-Te foarte, Te-au batjocorit şi desculţ Te-au judecat şi cu fiere Te-au hrănit şl cu oţet Te-au adăpat, cu trestie şi cu toiag peste cap Te-au bătut şi în sfântul obraz

Te-au scuipat şi cunună de spini pe capul Tău au pus şi unul dintre ostaşi cu suliţa în coastă Te-a împuns, din care îndată a ieşit sânge şi apă. Soarele s-a întunecat şi luna în roşeaţă s-a schimbat! Catapeteasma bisericii, de sus până jos, în două s-a despicat! Întuneric mare s-a făcut peste tot Pământul, de la al şaselea până la al nouălea ceas!

Iosif şi cu Nicodim mi se părea că Te pogoară de pe cruce şi cu giulgiu curat Te-au înfăşurat şi în mormânt nou Te-au pus.

Şi în iad Te-ai pogorât şi uşile cele de aramă le-ai sfărâmat şi zăvoarele cele de fier le-ai zdrobit, pe Adam şi pe Eva scoţându-i afară; şi înviind a treia zi, Te-ai înălţat la Ceruri şi Te-ai aşezat de-a dreapta Tatălui.

Iar Domnul a zis: Maica Mea Preasfântă, adevărat vis ai visat! Toate acestea Eu voi să le pătimesc pentru neamul omenesc. Şi de va scrie cineva visul Tău şi în casă îl va ţine sau la sine îl va purta, de acea casă diavolul nu se va apropia şi pe duhul cel rău îl va izgoni.

Şi Îngerul Lui Dumnezeu va sta totdeauna lângă dânsul de-a dreapta şi de năvălirile şi supărările de la oamenii cei răi va fi mântuit. La drum de va călători şi de va avea acest vis pe lângă dânsul, acel om nu se va teme de grindină, de tunet, de fulgere şi de toată moartea grabnică va fi ferit. Arhanghelul Mihail va fi lângă dânsul îndreptând calea lui ori încotro va merge.

La Dreapta Judecată va afla milă şi la ieşirea sa din viaţă voi arăta acelui om dimpreună cu Tine, Maica Mea, şi Îngerul Meu va lua sufletul lui, ducându-l întru Împărăţia Cerurilor, veselindu-se acolo cu toţi Drepţii, care din veac bine au plăcut Mie!

Jurnal Spiritual