Spovedania trebuie făcută cu zdrobire de inimă

0
453

spovedaniaSpovedania este o mărturisire sinceră şi de bunăvoie a păcatelor pe care le-am săvârşit, fără ruşine sau rezerve, ci cu osândire de sine şi zdrobire, în faţa persoanei numită de Biserică pentru iertarea păcatelor.

Pentru a fi adevărată şi a-şi atinge scopul, spovedania trebuie să fie de bunăvoie şi sinceră. Spovedania făcută în grabă sau nesinceră nu va da niciun rod. Ea nu este o descoperire a inimii, o expresie a unei mişcări adânci şi nici un semn al dorinţei de tămăduire. Spovedania trebuie făcută fără jenă sau rezerve, ci cu curaj şi cu mustrare de conştiinţă. Curajul este expresia părăsirii păcatului şi dispoziţia de a descoperi păcatul; ruşinea, sfiala denotă o lipsă de curaj.

Spovedania adevărată şi lucrătoare este cea însoţită de pocăinţă sinceră

Spovedania trebuie făcută cu zdrobire de inimă. Aceasta confirmă o schimbare autentică a minţii, exprimă o tristeţe pentru încălcarea poruncilor lui Dumnezeu, cu care încercăm să ne împăcăm. Fără zdrobirea inimii, spovedania dovedeşte o lipsă de simţire profundă a vinei pentru încălcarea Legii Dumnezeieşti. Spovedania adevărată şi lucrătoare este cea însoţită de pocăinţă sinceră şi schimbarea minţii; numai această spovedanie aduce roadele mântuirii. Pentru aceasta, este de trebuinţă ca cel ce doreşte să se mărturisească, să se ducă la părintele său duhovnic. El să-şi deschidă inima pentru a-şi descoperi adâncurile lui cele ascunse şi neştiute, fără jenă sau rezerve; căutând să satisfacă Dreptatea Dumnezeiască şi să se împace cu Dumnezeu, pentru a-şi vindeca sufletul şi a dobândi mântuirea.

Cei ce au păcătuit şi nu se spovedesc din cauza ruşinii îşi pricinuiesc moarte sufletului lor tocmai din pricina acestei ruşini. Aceşti oameni suferă ca şi bolnavii care nu se grăbesc să alerge la doctori tot din pricina ruşinii: înfrânţi de boală, sunt degrabă trimişi în Iad.

Pentru a fi mântuit, cel ce a păcătuit trebuie să-şi mărturisească păcatele. Prin proorocul Isaia, Dumnezeu porunceşte: Mărturiseşte-ţi fărădelegile tale, ca să te îndreptezi, fiindcă Eu sunt Cel ce şterge fărădelegile tale ( I 43, 25).

Nu te sfii să mărturiseşti păcatul

Celor ce se ruşinează să facă o spovedanie de suflet mântuitoare, Sfinţii Părinţi le spun că ruşinea, dacă putem numi ruşine ceea ce rezultă de pe urma spovedaniei, aduce har şi înţeleptul Sirah zice şi el: Căci este ruşine care aduce păcat şi este ruşine care aduce slavă şi har (Înţ. Lui Is. Sir. 4, 23).

Nu te sfii să mărturiseşti păcatul, astfel încât prin ruşinea de acum să eviţi ruşinea ce vas ă fie în viaţa de apoi – deoarece şi aceasta face parte din chinurile viitoare, şi să dovedeşti că într-adevăr  ai urât păcatul, defăimându-l şi biruindu-l ca pe un tiran. Părinţii recomandă să ne grăbim, deoarece Dumnezeu ne-a rânduit timpul mântuirii doar în această viaţă. Iată ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur: „Pentru cei morţi, în Iad nu mai există mărturisire şi îndreptare, fiindcă Dumnezeu a restrâns călăuzirea şi lucrarea numai la această viaţă; în vreme ce în cealaltă viaţă este numai cercetarea faptelor”. Acelaşi dumnezeiesc Părinte învaţă că este cu neputinţă să scăpăm de ruşinea ce ne va cuprinde din pricina faptelor noastre, căci dacă aici nu ne mărturisim din pricina ruşinii, acolo ne vom umili în faţa miriadelor de oameni.

Iată cuvintele Dumnezeiescului Părinte: „Dacă aici, în faţa unei singure persoane, nu suportăm ruşinea, ce vom face atunci, în fata miilor de miriade.  Gândeşte-te la cum va fi scaunul de judecată al lui Dumnezeu; gândeşte-te la păcatele pe care le-ai făcut. Chiar dacă tu uiţi păcatel Dumnezeu nu le uită; dar, dacă tu nu-ţi vei şterge păcatele prin pocăinţă şi mărturisire, va pune totul în faţa ochilor tăi”.

„Oare nu am păcătuit atunci când ne-am predat păcatului mădularele trupului pentru a lucra fărădelegea?

Şi iar „Mulţi dintre cei ce păcătuiesc spun: «Mă simt tare ruşinat. Cum mă voi apropia de Dumnezeu? Cum ÎI voi implora?» Aceştia suferă de o evlavie drăcească. Nu aveţi nici un fel de îndrăzneală? Încercaţi şi nu vă temeţi, pentru a dobândi multă îndrăzneală. Cine este Cel Ce voieşte să se împace cu tine? Este Cel Ce foarte tare doreşte să te slobozeasca de păcatele sale, este Dumnezeu. Nu tânjeşti tu după izbăvirea ta cât doreşte El mântuirea ta”.

Înţeleptul Sirah îndeamnă: nu te ruşina să-ţi mărturiseşti păcatele (Înţ. lui Iisus Sirah 4, 26). Iar Iov spune: Acoperit-am eu, ca lumea cealaltă, păcatele mele, ascunzând, în sânul meu, greşeala făptuită, pentru că, adică mă temeam de zarva cetăţii şi mă înspăimânta dispreţul cetăţenilor în faţa îndrăzneţei mele mărturisiri (Iov 31, 33-34).

Sfântul Vasile cel Mare spune că, din pricină că am păcătuit cu  trupul, este de trebuinţă să ne mărturisim, fără teamă, cu propria ură. Iată cuvintele lui: „Oare nu am păcătuit atunci când ne-am predat păcatului mădularele trupului pentru a lucra fărădelegea? Haideţi atunci să ne mărturisim cu gura, folosindu-ne de acelaşi instrument pentru risipirea păcatului. Ai fost lacom? Plăteşte. Te-ai apucat de beţie? Posteşte. Ai fost trufaş? Smereşte-te. Ai fost pizmaş? Prinde curaj. Ai ucis? Suferă mucenicie sau suferă lucruri asemănătoare muceniciei; sileşte-ţi trupul prin mărturisire. Iar apoi, după mărturisire, vei fi vrednic a cânta Domnului în psaltire cu zece strune”.

Vegheaţi, dar, că nu ştiţi când va veni stăpânul casei

Iată ce le spun Părinţii celor ce amână spovedania de pe-o zi pe alta: „Nu foloseşti nimic amânând sau ruşinându-te a-ţi descoperi gândurile tale; mai degrabă, prin lucrarea ta tu dovedeşti că vrăjmaşul ţi-a încredinţat o taină; iar tu te dai înapoi de la a te împotrivi lui, de teamă să nu cazi din iubirea lui. Să-ţi descoperi aceasta celor duhovniceşti”. Înţeleptul Sirah ne sfătuieşte spunând: Mai înainte de judecată ispiteşte-te pe tine, şi în ceasul judecăţii vei afla milă (Înţ. lui Iisus Sirah 18, 20).

Iar Domnul spune Luaţi aminte, privegheaţi şi vă rugaţi, că nu ştiţi când va fi acea vreme. Este ca un om care a plecat în  altă ţară şi, lăsându-şi casa, a dat puterea în mâinile slugilor, dând fiecăruia lucrul lui, iar portarului i-a  poruncit să vegheze. Vegheaţi, dar, că nu ştiţi când va veni stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântatul cocoşilor, sau dimineaţa, Ca nu cumva, venind fără veste, să vă afle pe voi dormind. Iar ceea ce zic vouă, zic tuturor: Privegheaţi! (Mc. 13, 33-37).

Cei ce se duc la spovedanie din obişnuinţă sau cu pretenţii, cei ce-şi mărturisesc păcatele cu făţărnicie şi, din pricina ruşinii, îşi osândesc păcatele aducând scuze, cei se îndreptăţesc pe ei înşişi acuzându-i pe alţii, aceştia batjocoresc nebuneşte pe Dumnezeu. Ca Unul Care le ştie pe toate, Dumnezeu nu poate fi înşelat. Cei ce-şi ascund păcatele suferă ca şi cei ce-şi ascund de doctori durerile şi pricinile lor, din cauza ruşinii.

Omul drept se învinuie pe sine când începe să vorbească

Unor astfel de oameni, David li se dă pe sine drept exemplu, spunând: Păcatul meu l-am cunoscut şi fărădelegea  mea  n-am ascuns-o, împotriva mea (Ps. 31, 5). Şi iarăşi: Că fărădelegea mea eu o voi vesti şi mă voi îngriji pentru păcatul meu (Ps. 37, 18). Şi iarăşi: Zis-am: Măriurisi-voi fărădelegea mea Domnului; şi Tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu (Ps. 31, 6).

Solomon notează: Omul drept se învinuie pe sine când începe să vorbească (Pilde 18, 17). Şi iarăşi, spun pildele: Cel ce ascunde duşmănia dospeşte vicleşugul dar se descoperă prin aceea că-n adunări şi-arată păcatele (Pilde 26, 26). Cel ce a păcătuit, dacă-i este milă de sufletul său, nu-şi poate îngădui să-şi piardă timpul, ci trebuie sa se pocăiască neîntârziat şi să se apropie de spovedanie, aflând astfel multă putere pentru nimicirea păcatului. Sfântul Nil spune: „învăţătura duhovnicească poate să împrăştie fumul răului din sufletele noastre”.

Dracii voiesc să ne distrugă, dar, atunci când ne pocăim şi ne spovedim, ei nu-şi mai ating ţinta, împlinind astfel Scriptura care zice: Pofta păcătoşilor va pieri (Ps. 111,10). Sfântul Nil notează că: „Mare lucru este să nu consimţi păcătuieşti; totuşi, dacă se-ntâmplă să dai greş prin înşelăciunea vrăjmaşului, trebuie să facem bine şi să fugim cu nădejde spre Dumnezeu din pricină că oamenii sunt înclinaţi către cele potrivnice”. Sfântul Vasile cel Mare spune: „Cel ce pofteşte mântuirea nu are nevoie de anumite vremi pentru ea; dacă tâlharul ar fi fost nepăsător, acum el n-ar mai fi fost mântuit; dar, prin simpla lui credinţă, el a câştigat nepreţuita comoară a împărăţiei”.

Dreptul Judecător ne porunceşte să practicam spovedania.

Iov afirmă următoarele: când inima-i gândeşte omului întoarcerea la Domnul, spunându-i acestuia păcatul său întreg, şi-şi va vădi de faţă cu toţi fărădelegea; atunci El (Domnul) nu-l va lăsa să cadă în moarte şi-i va înnoi trupul ca varul pe perete şi oasele lui iarăşi cu măduvă le-o umple şi fragedă-i va face carnea, ca de prunc, şi-i va reda omului iertarea sa (Iov 33, 23-26).

Didim spune că „pocăinţa pentru păcatele săvârşite curăţeşte mintea celui ce se pocăieşte”. Sfântul Ioan Scărarul spune: „Dreptul Judecător ne porunceşte să ne mărturisim chiar şi celorlalţi.  Căci ranele descoperite nu se vor mări, ci se vor tămădui”. Precum ouăle păsărilor, încălzite în cuibar, nasc viaţă, aşa şi gândurile nearătate se umplu de viaţă (prin puterea dracilor) şi devin lucrătoare prin fapte… nimic nu dă o putere aşa de mare dracilor şi gândurilor care ni se împotrivesc, ca gândurile nemărturisite din inimă.

Iată cât de mari şi cât de multe sunt foloasele unei spovedanii grabnice şi sincere!

Şi încă, proorocul Isaia ne sfătuieşte să fim foarte bine pregătiţi: Căutaţi-L pe Domnul şi când îl veţi afla, chemaţi-L; iar când El Se va apropia de voi, atunci să-şi părăsească necredinciosul căile şi nelegiuitul sfaturile şi să se Întoarcă la Domnul şi va afla milă, şi la Dumnezeul vostru să se întoarne, că El cu îmbelşugare va ierta păcatele (Is. 55,6-7).

Duhovnicul incapabil şi neglijent trimite multe suflete în Iad

Sfântul Grigorie Teologul învaţă şi el despre metoda de îndreptare a păcatelor săvârşite. El spune: „înconjoară-te cu cenuşă, lacrimi, suspine; dobândeşte îndreptarea prim mărturisire şi printr-un comportament cinstit: de nimic nu Se bucură Dumnezeu mai mult decât de îndreptarea şi izbăvirea omului, de dragul fiecărui cuvânt şi taină care au loc”.

Cu toate acestea, spovedania cere aflarea unui doctor experimentat şi iscusit. Iată ce spune un sfânt părinte despre această trebuinţă: “Aşa cum oamenii refuză să-şi descopere oricui durerile trupeşti, ci numai celor pricepuţi în tratarea unor astfel de boli, în mod asemănător, mărturisirea păcatelor trebuie să fie făcută în faţa celor ce sunt în stare să ofere un tratament”.

Pentru aceasta, trebuie să fim foarte atenţi atunci când căutăm doctori pricepuţi şi capabili de a vindeca rănile lăsate în inimă de păcate.  Datorită gravităţii rănilor şi a diferitelor patimi, lucrarea are un caracter urgent. Este o grijă presantă datorată primejdiei iminente. Aşa cum doctorul nepriceput trimite mulţi oameni către pierzanie, în acelaşi fel, duhovnicul incapabil şi neglijent trimite multe suflete în Iad. Ce rău îngrozitor pentru ca cineva să afle moartea în timp ce caută vindecare. Cine poate socoti gravitatea acestei mari nenorociri? Cine poate să jelească o asemenea pagubă?

Vai celor care cer bani pentru iertarea păcatelor

Trebuie ca ochii să se prefacă în izvoare delacrimi pentru a plânge cum se cuvine această nenorocire. Vai! Vai celor ce pretind a fi părinţi duhovnici, dar care ucid sufletele celor pe care îi spovedesc. Vai celor care cer bani pentru iertarea păcatelor, în loc de zdrobire, smerenie şi împăcare cu Dumnezeu prmtr-o viaţă adevărată de virtuţi. Vai celor care caută să vândă iertarea răutăţilor oamenilor în schimbul unei răsplăţi. Vai făţarnicilor care făţăresc evlavia pentru a pentru a-i înşela pe alţii şi profita de ei; adică cei ce predică evlavia pentru a face bani. Vai celor care, pentru a primi arginţi, făgăduiesc rugăciuni şi canoane celoi care au păcătuit. Vai vânzătorilor de suflet care vând dracilor sufletele creştinilor schimbul câtorva monezi! Vai celor ce învăţ mincinos! Partea lor va fi cu tatăl lor, diavolii tatăl minciunii.

Iubiţi credincioşi! Dumnezeu nu are nevoie de nimic şi de nimeni, fiindcă Lui nu lipseşte nimic. De aceea, nu oferiţi rugăciuni canoane într-un mod exterior pentru a satisface Dreptatea Dumnezeiască pe care aţi jignit-o, ca să vă împăcaţi, chipurile, cu mâniosul Dumnezeu. Numai prin acestea nu dobândeşti nimic. Ai păcătuit? Simţi povara păcatului?

Rugăciunile celor ce se roagă cu voi trebuie să fie o expresie a dorinţei voastre arzătoare

Te mustră conştiinţa? Caută să te uşurezi. Caută să opreşti mustrarea conştiinţei. Părintele duhovnic este singurul doctor. Caută mai degrabă un tratament decât rugăciuni şi canoane. Dar chiar daca ceri unele ca acestea, totuşi nu neglija tratamentul. Atunci când ne îmbolnăvim, învaţă Apostolul Iacob, cerem rugăciuni, dar suntem unşi şi cu untdelemn (loc. 5, 14). La fel şi aici, căutaţi leacul, şi dacă sunteţi bogaţi, cereţi rugăciuni sfinţilor pentru a se ruga pentru voi, rugându-vă şi voi împreună cu ei. Rugăciunile celor ce se roagă cu voi trebuie să fie o expresie a dorinţei voastre arzătoare de a vă împăca cu Dumnezeu. Cu toate acestea, dacă sunteţi neglijenţi, răsplata pentru rugăciunile altora nu vă va fi de nici un folos, din pricină că nu v-aţi îmbunătăţit moraliceşte cu niciun chip.

Iubiţilor, noi vorbim despre renaştere morală. Vorbim despre călăuzire creştină. Vorbim despre o viaţă virtuoasă şi modestă. Suntem pentru o relaţie strânsă cu Dumnezeu. Vorbim despre desăvârşire şi sfinţenie. Deoarece, împărtăşindu-ne de virtuţi ca acestea deja noi participăm la viaţa veşnică. De aceea, dacă nu ne ne voim, nu am împlinit nimic, atunci, rugăciunile părinţilor duhovnici sunt  zadarnice, canoanele de pocăinţă, acatistele şi alte rugăciuni de acest fel ale preoţimii se fac deşarte, cele patruzeci de Liturghii zădărnicesc şi ele, atunci când sunt săvârşite pentru o persoană nepocăită, care nu este împăcat cu Dumnezeu şi care trăieşte încă în păcat. Ne mântuim prin zdrobirea inimii şi pentru asta spovedania trebuie sa fie sinceră.

Despre pocăinţă şi spovedanie, Sfântul Nectarie din Eghina

 Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here