Soarta sufletului după moarte

0
317

Îsoarta sufletuluin vreme ce trupul a adormit cu somnul morţii, ce se petrece cu sufletul ? Cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă că sufletele noastre, după despărţirea lor de trupuri, se unesc – conform calităţilor bune sau rele pe care şi le-au însuşit în timpul vieţii pământeşti – fie cu îngerii luminii, fie cu îngerii căzuţi. După natura lor, sufletele fac parte din aceeaşi categorie de fiinţe cu îngerii, deosebindu-se calitativ, la fel ca şi ei, în funcţie de calitatea bună sau rea însuşită prin liberă voinţă de natura lor, la origine neprihănită şi sfântă. Dovezi irefutabile în acest sens găsim în Sfânta Scriptură şi în scrierile Sfinţilor Părinţi. Domnul a făgăduit tâlharului pocăit mutarea neîntârziată a sufletului de pe cruce în rai. Adevărat grăiesc ţie, i-a spus El tâlharului, astăzi vei fi cu Mine în rai.8 Suferindul, săracul Lazăr, a fost dus după săvârşirea din viaţă (de către îngeri) într-o parte a raiului numită sânul lui Avraam, iar nemilostivul bogătan care se veselise în timpul vieţii pământeşti în toate zilele în chip strălucit, murind, a fost prăvălit în iad. Sufletele drepţilor, despărţite de trupuri, se desfată cu fericire în cer în aşteptarea învierii trupurilor, cum istoriseşte văzătorul de taine Ioan Teologul; în iad, în chinuri groaznice,aceeaşi înviere e aşteptată de păcătoşi.

Când goarna învierii va trâmbiţa, raiul îi va da pe locuitorii cerului întru slăvită lor unire cu trupurile lor, care vor învia la glasul Fiului lui Dumnezeu, la fel cum, auuzind acest glas, mortul de patru zile şi care deja se împuţise, Lazăr, a înviat: iadul îşi va da şi el morţii săi, pentru înfricoşata Judecată şi sentinţa definitivă. După rostirea sentinţei şi după executarea ei, se va aprofunda fericirea drepţilor, iar păcătoşii se vor întoarce la iadul lor, pentru aprofundată pedepsire. Despre starea drepţilor după înviere, Domnul a făcut cunoscut că ei simt ca îngerii lui Dumnezeu în cer, simt la fel cu îngerii. Făcând dinainte cunoscută cea de a doua Sa venire şi înfricoşata Judecată, Domnul a spus că El o să zică atunci drepţilor ce vor sta de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, să moşteniţi împărăţia pregătită vouă de la facerea lumii; iar păcătoşilor aşezaţi la stânga va zice: duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul veşnic, pregătit diavolului şi îngerilor lui. Şi e învederat că răsplata, atât a drepţilor cât şi a păcătoşilor e considerabil diferită. Dreptatea lui Dumnezeu va da fiecărui om după faptele lui.

Există o mulţime nesfârşită de lăcaşuri cereşti, după mărturia Mântuitorului, dar nu numai de lăcaşuri cereşti: şi iadul are o mulţime de temniţe si felurite chipuri de chinuri: cel ce a păcătuit cu bună ştiinţă va ti bătut mult, cel ce a păcătuit în necunoştinţă de cauză va fi bătut puţin.

Creştinii, doar creştinii ortodocşi şi, pe deasupra acei dintre ei care şi-au petrecut viaţa pământească evlavios, sau s-au curăţat de păcate prin pocăinţă sinceră,  spovedindu-se în faţa părintelui duhovnicesc si îndreptându-se, moştenesc împreună cu îngerii luminoşi fericirea veşnică. Dimpotrivă, nelegiuiţii, adică cei ce nu cred în Hristos, răucredincioşii, adică ereticii si cei dintre ortodocşi care şi-au petrecut viaţa în păcate, sau au căzut în vreun păcat de moarte tămăduit cu pocăinţă, moştenesc chinul veşnic împreună ca îngerii căzute.

Patriarhii Bisericii Răsăritene Catolice (Ortodoxe, n.t.) spun în epistola lor: „Sufletele oamenilor care au căzut în păcate de moarte şi care n-au căzut în deznădejde în Faţa morţii ci s-au pocăit încă înaintea despărţirii de această viaţă dar nu au apucat să aducă nici un fel de roade întru pocăinţă, precum: rugăciuni, lacrimi, metanii în privegheri, frângere de inimă, mângâierea săracilor şi dragoste de Dumnezeu şi aproapele exprimată prin fapte, ceea ce întreaga Biserică Catolică de la bun început recunoaşte ca fiind bineplăcut Domnului şi binetrebuincios – sufletele unor asemenea oameni pogoară în iad şi suferă pentru păcatele lor pedepse, fără însă a fi lipsite de nădejdea uşurării caznelor lor. Ei capătă uşurare prin nesfârşita bunătate (a Domnului), prin rugăciunile preoţilor si faptele de binefacere făcute pentru morţi, dar mai ales prin  puterea Jertfei nesângeroase pe care o aduce slujitorul altarului pentru orice creştin, şi pentru cei ai lui în particular, iar în general pentru toţi, zilnic, cum se aduce de către Biserica Apostolică Catolică. Moartea păcătoşilor e crâncenă spune Scriptura clar, pentru dreptcredincioşii sfinţi, ea este trecerea de la zbuciumurile şi tulburările vieţii la liniştea neclintită, de la suferinţa neîntreruptă către fericirea neîntreruptă şi nesfârşită; trecerea de la pământ la cer şi unirea cu nenumăratul sobor de sfinţi îngeri şi nenumăratul sobor de oameni sfinţi. Desfătarea supremă şi esenţială a locuitorului cerului se concretizează în contemplarea nesăţioasă a lui Dumnezeu şi în neîncetata ardere în dragostea către El. Pre; cuviosul Macarie cel Mare chibzuieşte la aceasta felul următor: „Când sufletul omului iese din trui atunci se împlineşte o mare taină. Dacă sufletul e vi novat de păcat, este înconjurat de legiuni de demoni îngeri potrivnici şi puteri întunecate care răpesc si fletul în partea lor. Nu e cazul să ne mirăm de asta de ceva neobişnuit. Dacă omul, trăind în acest veac închinat şi s-a supus şi s-a făcut robul lor: cu atât m< mult, când iese din lume este făcut prizonier şi robit, ce priveşte starea cea bună, trebuie să cugetăm opi sele: sfinţilor robi ai lui Dumnezeu le vin în ajutor încă de pe acum îngerii, şi-i înconjoară duhurile sfinte, şi-i păzesc. Iar când vor ieşi din trupuri, cinurile îngereşl adoptându-le sufletul, îi duc în ţara lor, în lumea sfinţeniei, şi îi aduc la Domnul”.

Cuvânt despre moarte, Ignatie Briancianinov

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here