Roadele dragostei și mijloacele de a o obține

0
873

Roadele dragosteiRoadele cele mai de seamă ale dragostei sunt:

Ascultarea de poruncile lui Dumnezeu:

„Cel ce are poruncile Mele și le păzește, acela este care Mă iubește” (Ioan 14, 21) – spune Mântuitorul.

Ferirea de păcat.

Sfântul Ioan Gură de Aur, în Omilia la Epistola I către Tesaloniceni, spune: „ Nu este nici un păcat pe care întocmai ca focul să nu-l ardă puterea cea mai mare a dragostei. Mai ușor poate rezista o uscătură nebăgată în seamă, decât păcătosul, la puterea dragostei.”

Cine iubește pe Dumnezeu este ascultat în rugăciunile sale și se bucură de bunătatea Lui: „ Cele ce cu ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit și la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El” (I Cor. 2, 9).

Roadele dragostei sunt iniștea sufletească, răbdarea în vreme de încercare, iertarea, blândețea, pacea și bună-voirea între oameni

Căci: „ Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă” (I Cor. 13, 4-7).

Odrăslește mântuirea sufletului:

„Iată, un învățător de lege s-a ridicat, ispitindu-l și zicând: “Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața de veci?” Iar Iisus a zis către el: “Ce este scris în Lege? Cum citești?” Iar el, răspunzând a zis: “Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți”. Iar El i-a zis:” Drept ai răspuns: fă aceasta și vei trăi.” (Luca 10, 25-28).

Pentru astfel de roade, dragostea creștină este cu adevărat „legătura desăvârșirii” (Col. 3, 14) și „împlinirea legii” (Rom. 13, 10).

Văzând deci însemnătatea covărșitoare a dragostei, creștinul trebuie să-și dea silința să o păstreze, să o întărească în sufletul său și să o sporească în viața sa.

De bună seamă, aceasta se face prin lucrarea harului dumnezeiesc, după cuvântul Mâtuitorului: „Fără Mine, nu puteți face nimic” (Ioan 15, 5). Dar creștinul are și datoria să lucreze și să se folosească de toate mijloacele care pot înmulți dragostea.

Mijloacele cele mai importante prin care creștinul își poate întări și înmulți roadele dragostei:

Cugetarea asupra dragostei nemărginite a lui Dumnezeu față de lume, pentru mâtuirea căreia Și-a jertfit pe unicul său Fiu.

Cunoașterea cât mai temeinică a învățăturii creștine.
Rugăciunea stăruitoare și fierbinte către Dumnezeu.
Împărtășirea cu Sfintele Taine.
Râvna de a împlini voia lui Dumnezeu și a se feri de păcat.
Cunoașterea și urmarea vieții Mântuitorului, Care, prin viața Sa pământească, a dat cea mai măreață pildă de dragoste.
Lupta împotriva iubirii semețe de sine și împotriva alipirii pătimașe de bunurile pământești.
Facerea de bine față de aproapele.

„Învățătura de credință ortodoxă” , editura Doxologia, 2009

 

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here