Primul Mucenic al Noului Testament – predică

0
87

25637În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Astăzi este mica Vinere Mare, altă Vinere Mare. Căci astăzi a fost ucis cel mai mare între cei născuţi din femeie – Sfântul Ioan Botezătorul şi Inaintemergătorul Domnului. În Vinerea Mare oamenii L-au dat morţii pe Dumnezeu, L-au răstignit pe Dumnezeu. În ziua sfântului praznic de astăzi oamenii l-au ucis pe cel mai mare om. Cel mai mare – aceasta nu o spun eu. Care va fi lauda mea pentru marele şi slăvitul înaintemergător al Domnului, pe care buzele Domnului l-au lăudat mai mult decât pe oricare om,  mai mult decât pe oricare dintre Apostoli, dintre îngeri, dintre Proroci, dintre Drepţi, dintre înţelepţi. Căci buzele Domnului au spus despre el: Acesta este cel mai mare între cei născuţi din femeie (Matei 11, H) Nu este laudă mai mare în această lume.

Da, praznicul de astăzi este o altă Vinere Mare. De ce? Crima săvârşită în ziua de astăzi, atunci când Irod a ucis pe cel mai mare între cei născuţi din femeii i nu este mai mare decât crima săvârşită în ziua Vinerii  Mari. De ce Mântuitorul l-a preamărit pe marele Sfânt Ioan Botezătorul ca pe nimeni altul dintre oameni. De ce, fraţilor? Pentru că Sfântul înaintemergătorul întruchipează întru sine, în persoana sa, toate virtuţile Cerului, toate virtuţile tuturor Prorocilor, ale tuturor Apostolilor, ale tuturor Mucenicilor, ale Îngerilor Cereşti, ale tuturor Mărturisitorilor. Iată, astăzi noi proslăvim pieirea, tăierea capului întâiului Apostol între toţi Apostolii. Căci înaintemergătorul Domnului a fost trimis de Dumnezeu în primul rând ca să facă cunoscut lumii pe Mântuitorul ei. Cu mult înaintea Apostolului Petru, înaintea Apostolului Natanail, înaintea oricui, el a arătat şi a făcut cunoscut lumii pe Dumnezeu Care S-a întrupat şi S-a arătat ca Domnul Iisus Hristos. Cel dintâi Apostol, care L-a văzut pe Duhul Sfânt pogorându-Se din Ceruri asupra Domnului Iisus atunci când S-a botezat în Iordan şi L-a făcut cunoscut ca Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul lumii. El este şi întâiul Evanghelist între Evanghelişti. El este întâiul care a făcut cunoscut lumii şi a arătat pe purtătorul tuturor veştilor importante pentru neamul omenesc, pe Domnul Hristos.

Astăzi noi proslăvim mare praznic al întâiului dintre prorocii Noului Testament, al Sfântului Proroc al Noului Testament. Iată, el a făcut cunoscut lumii că Domnul Hristos Se arată lumii nu numai ca Mântuitor, ci şi ca Luminător şi ca Judecătorul lumii. în mâinile Sale sunt şi securea, şi lopata: Va curăţa Domnul aria Pământului în ziua înfricoşătoarei Judecăţi şi va despărţi grâul de neghină, drepţii de nedrepţi (Matei 3, 12). oate acestea le-a cunoscut marele şi slăvitul Proroc, naintemergătorul şi Botezătorul Domnului. De aceea, azi îl şi slăvim ca Sfânt Proroc al Noului Testament, ucis de necinstitul şi răufăcătorul împărat Irod.  Încă a dobândit Sfântul înaintemergător mărturia Domnului că este cel mai mare între cei născuţi  din femeie, că el este întâiul Mucenic al Noului Testament între toţi Sfinţii Mucenici. Iată cum a pătimit el pentru Dreptate dumnezeiască în această lume! A pătimit cu bucurie! În cântările şi în rugăciunile bisericeşti de astăzi se spune că a plecat cu bucurie la moarte: pentru adevăr nevoindu-te, bucurăndu-te, ai binevestit şi celor din iad pe Dumnezeu I (din troparul Sf. loan Botezătorul). Şi prin aceasta a devenit întâiul model şi întâiul însufleţitor al tuturor  Sfinţilor Mucenici ai Noului Testament de la întâiul  Mucenic Ştefan până în ziua de astăzi. Toţi Sfinţii  Mucenici merg la moarte bucurându-se pentru  Domnul Hristos, merg la moarte căci ştiu că moartea nu-i poate ţine în cătuşe, ştiind că ea este numai poarta deschisă, poartă spre împărăţia Cerurilor,  pentru sufletele lor sfinte. Cum să-ţi explici altfel, frate şi soră, bucuria Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe când îi sfâşiau trupul, îi sfărâmau oasele pe roată, iar el chiuia de bucurie, căci îl vedea pe El şi pe îngerii lui Dumnezeu stând în jurul Său, iar îngerii  au oprit roata. Iată, ce bucurie în aceste cumplite chinuri! Şi Sfântul Mare Mucenic a stat întreg şi sănătos înaintea necredinciosului împărat Diocleţian.  Primul descoperitor al bucuriei sfinte în mucenicie este slăvitul, Sfântul loan, înaintemergătorul Botezătorul Domnului.  Şi s-a arătat Sfântul înaintemergător în împărăţia morţii ca cel dintâi Evanghelist, ca să iacă cunoscutăEvanghelia lui Hristos în împărăţia morţii. S-a arătat tuturor ca cel dintâi mucenic, ca să arate cum pentru Adevăratul Dumnezeu, pentru Domnul Hristos Mântuitorul lumii, oamenii vor merge cu bucurie la moarte atâta timp cât moartea nu-i stăpâneşte şi nu-i biruieşte. Nu se vor teme de moarte, căci vor fi mai puternici decât moartea. Domnul va dărui biruinţa asupra trupului muritor, prin învierea Sa cu trupul. Şi a intrat slăvitul înaintemergător în împărăţia morţii ca înaintemergătorul tuturor adevăraţilor mărturisitori ai lui Hristos în lume, ca înaintemergătorul tuturor adevăraţilor proroci din lume, ca să facă cunoscut tuturor sufletelor din împărăţia morţii: Iată, atunci când Domnul Se va arăta aici peste scurt timp, moartea este biruită, demonii sunt biruiţi, împărăţia morţii va fi nimicită. Şi voi veţi fi scoşi din această grozăvie în bucuria cerească şi în lumea cerească.

De aceea Domnul a tăcut, de aceea Domnul nu l-a înviat pe acela despre care a zis că este cel mai mare între cei născuţi din femeie. Trebuia ca el să-şi ducă la bun sfârşit lucrarea sa apostolică, lucrarea sa evanghelică, lucrarea sa mucenicească, lucrarea sa mărturisitoare în iad, în împărăţia morţii.

Şi, iată, de aceea ziua de astăzi este pentru noi, creştinii, ca o a doua Vinere, Vinerea Mare. însă aşa cum pentru Mântuitorul după Marea Vineri vine învierea, tot aşa şi înaintemergătorul cu bucurie moare, intră în moarte, căci vede biruinţa asupra morţii, ştie că Domnul îi va asigura şi lui Viaţa veşnică ?l lnvierea din morţi în ziua înfricoşătoarei Judecăţi, şi astăzi slăvim pe acest mare şi slăvit întâi Apostol, întâi Mucenic, întâi Evanghelist şi Înaintemergător al tuturor creştinilor adevăraţi de-a de lungul veacurilor, ne plecăm pătimirilor sale pline de bucurie pentru Adevăratul Hristos, şi sfintei sale Evanghelii, şi sfintei Apostolii, şi sfintei Mucenicii. Iată, două mii de ani, el, care a îngăduit ca nelegiuitul împărat să-i taie capul, face nenumărate minuni în lumea pământească viind alături de Domnul Hristos în această lume. De două mii de ani el face minuni în sufletele tuturor celor ce se îndreaptă spre el în rugăciune. Iată, frate şi soră, atunci când te afli în vreo suferinţă mare, întoarce-te către acest întâi Apostol al lui Hristos şi te va ajuta în toate greutăţile tale. Când te afli în vreun mare necaz, întoarce-te către acest întâi Evanghelist. Orice amărăciune ar fi în sufletul tău, el o va îndulci prin Bunele Vestiri ale lui Hristos, pe care ti le va trimite în taină din cealaltă lume în sufletul tău chinuit. Şi când te afli în ispitele şi grozăviile acestei lumi pământeşti, tu aleargă la el, la Sfântul Mărturisitor, spune-i despre inima ta, povesteşte-i despre sufletul tău, şi fii încredinţat că el va coborî în sufletul tău într-un fel dumnezeiesc şi tainic şi te va mântui, şi te va izbăvi de toate ispitele şi necazurile. Însă dacă trebuie să pătimeşti pentru Domnul Hristos în această lume, dacă asupra ta năvălesc oamenii din toate părţile, ateii şi luptătorii împotriva lui Hristos vor să te nimicească pentru că eşti al lui Hristos, vor să amuţească buzele care vorbesc despre Hristos, tu atunci să-ţi aduci aminte de el, de întâiul Mucenic Ş să strigi către el: O, Sfinte Mucenice, întâiule Mucenice al lui Hristos, degrab ajută-mă! Dăruieşte-mi ca şi eu să mor pentru Domnul Hristos, să las trupul ca pe îmbrăcăminte trecătoare şi să merg în împăraţia lui Hristos pe calea sfintei mucenicii! Şi el se va Domnului ca şi tu să intri în rândul Sfinţilor.

O, fie ca sfintele sale rugăciuni să se preamărească şi astăzi şi mâine şi întotdeauna şi să se înalte pentru noi, creştinii şi sârbii, şi pentru toţi oamenii acestei lumi. Ca Domnul să dăruiască tuturor pocăinţă, pe toţi să-i miluiască şi pe toţi să-i mântuiască! Şi ca toţi oamenii, călăuziţi de slăvitul înaintemergător, să-L slăvim veşnic pe Singurul Adevăratul Dumnezeu în toate lumile, pe Domnul Iisus, a Căruia este cinstea şi slava, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cuvinte despre veşnicie, predici alese, Cuviosul Iustin de la Celie

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here