Îndreptarea credinţei ortodoxe – Predica a doua la prăznuirea Sfântului Nicolae

0
144

Sfântul Părinte NicolaeIată praznicul la care toţi sârbii sunt în picioare! Sârbii pe pământ, sârbii în Ceruri! Serbia pământească şi Serbia Cerească! Toţi sunt uniţi! In ce? In rugăciune. Către cine? Către marele şi minunatul Sfânt al lui Dumnezeu, Sfântul Părinte Nicolae, Făcătorul de minuni!

Astăzi sunt mult mai mulţi sărbătoriţi care îi poartă numele în Ceruri decât pe pământ. Astăzi aproape jumătate din sârbi îl slăvesc pe Sfântul Părinte Nicolae pe pământ. Iar în Ceruri nenumăraţi răposaţi sărbătoriţi de-ai săi. Şi o altă jumătate ia parte la rugăciune, nădăjduieşte în marele Sfânt al lui Dumnezeu. Niciodată de pe pământul sârbesc nu s-au înălţat mai multe rugăciuni ca astăzi! Astăzi minunatul Sfânt al lui Dumnezeu, atotmilostiv, bun, blând, a unit întreaga inimă sârbească. Şi nu numai sârbii, căci în lumea largă îl slăvesc toţi creştinii. Nu există Sfânt între Sfinţi care să fie atât de drag neamului sârbesc.

Doi domnitori, doi domni duhovniceşti stăpânesc sufletele sârbilor: Sfântul Părinte Nicolae şi Sfântul Sava.

Aceşti doi Sfinţi ai Trupului lui Dumnezeu au putere asupra sufletelor sârbilor asupra istoriei noastre. Domină istoria sârbească-Nimeni nu a predat atâtea suflete sârbeşti lui Dumnezeu ca ei doi. Nimeni nu a iluminat neamul sârbesc cu Evanghelia lui Hristos atât de strălucit, atât de slăvit, atât de arhieresc, atât de heruvimic, ca Sfântul Nicolae şi Sfântul Sava. Doi minunaţi Sfinţi ai lui Dumnezeu, doi domni veşnici stăpânesc sufletele sârbeşti şi istoria sârbă. Atât timp cât ei stăpânesc sufletele sârbeşti, va fi Serbia, până atunci va fi binecuvântarea lui Dumnezeu peste sufletele sârbilor şi peste pământul sârbesc. Iar dacă sârbii i-ar lepăda sau dacă pe ei sârbii i-ar părăsi, s-ar pierde pe ei înşişi, ar pierde Cerul, ar pierde Raiul şi în mod conştient s-ar năpusti într-o îmbrăţişare cu toţi demonii şi cu toţi diavolii.

De ce lumea îl iubeşte atât de mult pe Sfântul Nicolae?

De ce lumea îşi îndreaptă atât de mult atenţia către el? De ce şi neamul sârbesc atât de mult îl slăveşte, mai mult decât pe oricare altul dintre Sfinţi? Pentru că în el s-a împlinit Evanghelia lui Hristos! în Evanghelia de astăzi se spune că după Mântuitorul mergea mulţime mare de oameni din toate părţile (Luca 6,17-19), mai ales mulţi suferinzi de cele mai felurite boli. Toţi alergau către El ca să-L asculte şi să primească vindecare de la El. Cum se spune în Sfânta Evanghelie: Din El ieşea putere şi îi vindeca pe toţi, pe toţi,  pe toţi! Nu a lăsat pe nimeni nevindecat de cele mai vătămătoare boli de moarte aducătoare! Putere ieşea din El şi-i vindeca pe toţi (Luca 6, 19).

Această Putere minunată nu este putere de la oameni, ci de la Domnul Hristos.

Această putere, frate, această putere iese şi trece prin Sfântul Părinte Nicolae, Făcătorul de minuni şi vindecă pe fiecare care I se adresează cu vreo cerere, fie că sunt bolnavi de vreo boală duhovnicească sau trupească, fie că sunt în vreo suferinţă sau chin, din el iese puterea şi îi vindecă pe toţi! Iată taina sa! Iată de ce noi toţi, întreg neamul sârbesc şi toţi oamenii din lumea largă, cu atâta osârdie şi neîncetat şi deseori i ne rugăm. Din el iese puterea şi îi ajută pe toţi.

Cine este acel om, cine este acel creştin care s-a rugat Sfântului Nicolae, Făcătorul de minuni, şi nu a fost ascultat, şi nu i-a venit într-ajutor? Nu numai milostiv, ci atotmilostiv! Şi cine s-a rugat o dată şi a obţinut ajutorul său, îl va chema în ajutor adesea şi foarte adesea, ca pe marele şi grabnicul ajutător, gata totdeauna să se coboare din Ceruri pe pământ, ca să împace sufletele, să asculte rugăciunile, să tămăduiască bolile, să aline întristarea, să-i hrănească pe cei flămânzi.

De unde vine această milostivire dumnezeiască la Sfântul Nicolae?

De ce chiar dintru el iese această putere dumnezeiască şi îi tămăduieşte pe toţi? Domnul Hristos în Biserica Sa, Domnul Hristos ii dăruieşte această putere care este întru El fiecărui Sfânt şi tuturor Sfinţilor, şi prin Biserica lui Hristos această putere se revarsă asupra acestei lumi pământeşti. Aceasta este ceea ce izbăveşte lumea aceasta de cele de pe urmă nenorociri şi dezastre. Aceasta  este cel  ce ţine încă această lume, această lume cumplit atee, încă o ţine în viată, în existenţă! Această milă a Domnului Hristos îi tămăduieşte pe om de păcat, îi tămăduieşte de toate suferinţele, de toate chinurile, şi toate acestea îi uşurează pe toţi.

Da, în troparul său de astăzi, în cele mai seamă cântări şi rugăciuni de astăzi, el este îndreptător credinţei. Aşa precum crede Sfântul Nicolae, aceasta este dreapta credinţă! Aşa precum crede el, crezi şi tu! Iată-ţi mântuirea, iată-ţi puterea dumnezeiască, iată-ţi Duhul lui Dumnezeu, iată-ţi bogăţia cerească, iată-ţi împărăţia Cerurilor.

El a adus în această lume o astfel de putere totdeauna cu picioare blânde, totdeauna cu aripi line zboară şi vine în zbor.

Toată această putere cu care îi ajută pe oameni, aceasta este puterea iubitului său Domn Hristos. De aceea iarăşi în cântările de astăzi se spune despre el că este chip blândeţii. Aşadar este chip blândeţii după cum spune: „Doamne, eu sunt om, eu sunt praf şi cenuşă, eu sunt pământ şi lut, putreziciune; dar Tu, Tu dăruieşte-mi putere dumnezeiască!”.

El a fost cu totul smerit înaintea Domnului Hristos, cu totul neînsemnat, totdeauna gata să mărturisească: Doamne, dar ce este duhul meu înaintea Duhului Tău?

Nimic. Ce este mintea mea, ce este inima mea, ce sunt eu, Nicolae, Făcătorule de minuni, înaintea Ta? Eu sunt praf şi cenuşă dacă Tu nu-mi dăruieşti puterile Tale, dacă Tu nu eşti pentru mine. Căci de la Tine este nemurirea mea, de la ne este puterea mea, de la Tine este veşnicia mea, e Tine este Adevărul meu veşnic. Doamne, toate de la Tine! A dobândit înalta smerenie, adică  a dobândit cu smerenia lucruri dumnezeieşti înalte.

A dobândit bogăţia Cerurilor, întreaga bogăţie cerească,  împărăţia Cerurilor. Rugăciunile sale au dus atatea suflete în împărăţia Cerurilor. Cine este mai bogat decât el? El este smerit, mai întâi fiind orthodox, iar apoi Episcop şi Arhiepiscop al Bisericii. Sărac lipit pământului, lepădându-se de lume, de toată averea sa, dintr-odată a devenit bogat. Se spune în troparul său de astăzi că a câştigat cu sărăcia cele bogate, aceasta înseamnă că el cu sărăcia a câştigat bogăţia, toată bogăţia.

Care? Bogăţia dumnezeiască, bogăţia Cerurilor, bogăţia cea netrecătoare, care este nestricăcioasă. Iată, pe aceasta a dobândit-o cu sărăcia sa Sfântul lui Dumnezeu, monahul şi Ierarhul Nicolae, Făcătorul de minuni. Da, omul care nu are nimic, însă are totul. Nu are nimic din ceea ce consideră oamenii că trebuie să aibă: nici casă, nici gospodărie pe pământ, nici acoperiş deasupra capului, dar are totul, tot ceea ce este netrecător, şi aceasta este bogăţia pe care o dăruieşte Domnul Hristos.

Lui, celui atotmilostiv, cu îndrăzneală roagă-te chiar şi atunci când te afli în cele mai grele păcate, în cea mai cumplită cădere, în cea mai grea patimă, în cele mai apăsătoare chinuri şi suferinţe şi griji, şi strigă: Ajută-mă, Sfinte Părinte Nicolae!

Iartă-mă şi ajută-mă! Va alerga în ajutor, nu te va lăsa, nu va lăsa niciodată pe nimeni, oricât ar fi de păcătos, oricât ar fi de nevrednic. El cu mila şi milostivirea lui dumnezeiască, asemenea lui Hristos acoperă toate păcatele noastre, toate suferinţele noastre, toate patimile noastre, şi este gata să plângă totdeauna pentru fiecare dintre noi, să-1 ajute, să-l îmbrăţişez să-l călăuzească pe calea Adevărului lui Hristos care conduce la Viaţa cea veşnică.

De aceea îl iubim atât de mult şi îl proslăvim pe Sfântul Părinte Nicolae, care fie ca, după milostivii sa, să ne aibă în rugăciunile sale. Noi îl proslăvim pe pământ; fie ca el să dobândească prin ale sale rugăciuni iertarea greşelilor noastre, să ne proslăvească în Ceruri, ca Domnul să ne miluiască pentru rugăciunile sale şi să ne mântuiască, deschizându-ne toate uşile împărăţiei Cerurilor. Ca el, minunatul Sfânt al lui Dumnezeu să ne conducă şi să ne călăuzească în lumea aceasta şi în cealaltă. Amin.

Cuvinte despre veşnicie, predici alese, Cuviosul Iustin de la Celie

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here