Paraclisul Sfinților Apostoli Petru și Pavel

0
2652

Rugăciunile începătoare

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne miluieste (de 12 ori). Slava…Si acum…

Apoi:

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru!

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de 3 ori).

Troparul

Cei ce sunteţi între apostoli mai întâi pe scaun şezători şi lumii învăţători, Stăpânului tuturor rugaţi-vă, pace lumii să dăruiască şi sufletelor noastre mare milă.

Slavă… Și acum… asemenea:

Nu vom tăcea, de Dumnezeu Născătoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi scăpat pe noi de atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi păzit pe noi până acum slobozi ? Noi de la ţine, Stăpână, nu ne vom depărta, că tu mântuieşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare milă Ta
Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăteste.
Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.
Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judecă Tu.
Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maică mea.
Că iată adevărul ai iubit; cele nearatate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie.
Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curaţi; spală-mă-vei şi mai vârtos decât zăpadă mă voi albi.
Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucură-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţă Ta de către păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le.
Inima curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.
Nu mă lepăda de la faţă Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine.
Da-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu Duh stăpânitor mă întăreşte.
Învaţă-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Ţine se vor întoarce.
Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucură-se-va limba mea de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei deschide şi gură mea va veşti laudă Ta.
Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
Jertfă lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
Fă bine, Doamne, întru bunavoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului.
Atunci vei binevoi jertfă dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Canonul Sf. Apostoli Petru şi Pavel

Cântarea I

Pe Faraon, cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui ,,Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel fugăritul şi mergătorul pedestru la izbăvit; pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu”.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte trâmbiţe de Dumnezeu dăruite lumii spre înţelepţire, ca nişte oglinzi ale tainelor Duhului, ca nişte lumini ale Împărăţiei cereşti aţi strălucit în tot pământul, cu razele propovăduirii voastre alungând întunericul din multe inimi, care vă laudă acum împreună cu noi.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinte Petru, prieten prea adevărat ai fost Învăţătorului tău, iar tu, Sfinte Pavele, cu focul râvnei tale pentru adevăr ai mistuit toată deşertăciunea păgânească, însă acum în ceruri vă rugaţi pentru cei ce vă cinstesc pe voi ca să se umple de cunoştinţa de Dumnezeu.

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca nişte luceferi aţi călătorit pe bolta Bisericii şi pe Soarele dreptăţii aţi propovăduit, pe Care rugaţi-L să lumineze cerul minţii noastre cu razele darurilor voastre.
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Scoate din primejdii viaţa mea, Ceea Ce eşti Veselia îngerilor, şi în locul întristării dăruieşte-mi veselia cea duhovnicească.

Cântarea a III-a

,,Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu şi puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel Ce n-ai lăsat sânurile părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu profetul Avacum, strig către Tine: Slavă puterii Tale, iubitorule de oameni.”

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Tabor ai urmat pe Cel Ce a venit să caute prin munţi oaia cea rătăcită şi să o aducă la Părintele luminilor, înaintea Căruia stând acum cere sufltelor noastre lumina pocăinţei.
Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întreita lepădare o a vindecat Hristos prin mărturisirea dragostei tale, însă rugămu-te, dă mărturie şi de dorirea noastră de apropiere de Cuvânt, ca să nu fim noi osândiţi pentru lenevire.

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un mai mare al apostolilor stai cu îndrăzneală înaintea Preasfintei Treimi şi înalţi tămâia rugăciunilor tale, cu mireasma căreia umple şi lăcaşul sufletelor noastre.

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ca Una Ce cu naşterea Ta ai adus lumii Comoara bucuriei, îmbogăţeşte şi inima mea cu rugăciunea Ta cea născătoare de bucurie.

Apoi aceste stihiri:

Pe urmele lui Hristos mergând, cinstiţilor Apostoli, în primejdii de tot felul v-aţi nevoit şi aţi luat din dreapta Cuvântului cununa măririi veşnice, rugându-vă pentru sufletele noastre.
Maica Vieţii, pe mine, cel omorât de păcat, înviază-mă cu rugăciunea Ta şi dă-mi trecere netulburată prin vămile cele înfricoşătoare ale văzduhului.

Sedealna

Ca nişte mai mari staţi pe scaunele slavei apostoleşti, purtând în mâini cheile inimilor care s-au întors la Hristos, şi deschizând cu cheia rugăciunii voastre cămara iertării şi a îndurărilor dumnezeieşti.

Cântarea a IV-a

,,Nepăzind poruncile Tale Stăpâne, cu mintea mea intrând în patimile desfătărilor, am fost golit de har şi pentru răni zac gol; ci mă rog Ţie, Mântuitorule, mântuieşte-mă !”.

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu râvna pentru propovăduirea Cuvântului ai întrecut pe toţi, căci în multe necazuri fiind încercat, ai fost arătat vrednic de cununa slavei cereşti.

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu lumina lui Hristos unindu-te, te-ai lepădat de întunericul necunoştinţei şi cu razele cuvintelor tale ai făcut să se risipească întunericul necredinţei spre slava lui Dumnezeu.

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Până la al treilea cer ai fost răpit, veselindu-te cu duhul de vederea celor nevăzute, însă acum roagă-te şi pentru noi, ca să ne vedem păcatele, şi să ne plecăm voii lui Dumnezeu cu smerenie.

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Furtuna patimilor mele o opreşte numai cu trăsnetul rugăciunii, Preaslăvită Fecioară a lui Hristos.

Cântarea a V-a

,,Căutând cu ochiul Tău cel neadormit , milostiveşte-Te spre mine, cel cuprins de dormitarea trândăviei, şi care slujesc somnului desfătărilor în patul patimilor; Cel Ce ţi-ai plecat capul pe Cruce şi Te-ai trezit de bunăvoie, micşorând Hristoase, noaptea păcatului, Cel Ce eşti lumina dreptăţii”.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mai mult decât toţi apostolii ai iubit pe Hristos şi ai fost primit în cămara Sa cerească ca să Te îndulceşti neîncetat de vederea frumuseţii feţei Sale .

Stih: Sfinte Apostole Petre, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe piatra mărturisirii tale Biserica s-a întărit, iar acum aşează fericite, la temelia sufletelor noastre şi piatra rugăciunii tale, ca de aceasta să sfărâmăm capetele balaurilor înţelegători.

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe Tavita o ai înviat numai cu rugăciunea ta către Hristos Cel Înviat, iar sufletele cele omorâte de păcat le ridici numai cu mijlocirea ta înaintea Treimii.

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cununa laudelor dumnezeieşti porţi, ca Una Ce Te-ai arătat vrednică Maică a Cuvântului, pe Care roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea a VI-a

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Datu-ţi-s-a un ghimpe în trup spre smerire, dar pentru dragostea lui Hristos ai purtat neîncetată osteneală şi acum întru odihna cea veşnică te veseleşti, rugându-te şi pentru sufletele noastre.

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu toiagul cuvântului ai îndreptat pe credincioşi către izvoarele darurilor Duhului, arătând dragostea temelie a mântuirii, cu care întăreşte şi sufletele noastre.

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Străine lucruri ai văzut în ceruri şi toate te-ai făcut tuturor ca să-i ridici din adâncul cugetării pământeşti, de care izbăveşte-mă şi pe mine fericite, prin rugăciunile tale.

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Nu Te depărta de sufletele noastre în nevoi, ci vindecă rănile sufletului meu şi îneacă toată amărăciunea patimilor în marea bunătăţii Tale.

Apoi aceste stihiri:

Cununa Apostolilor, Sfinţilor Petru şi Pavel, nu încetaţi a soli pace lumii, întărirea Bisericii şi izgonirea ersurilor celor ucigătoare de suflete.
Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca Una Ce ai îndrăznire de Maică.

Condacul

Doamne, ai luat spre odihnă veşnică şi pentru bucuria binecuvântărilor Tale pe cei doi propovăduitori inspiraţi de Duhul Sfânt şi întâii între Apostoli, pentru că ai bine primit osteneala lor ca şi moartea lor ca o ardere bine plăcută Ţie, pentru că numai Tu vezi în inima omului.

Prochimenul, glas 4:

Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Său.
Stih: Fericit barbatul cel ce se teme de Domnul…

Evanghelia dupa Matei:

 

Zis-a Domnul ucenicilor Săi: Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu şi nimeni nu cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi cel căruia va voi Fiul să-i descopere. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-va de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima, şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre căci jugul Meu e bun şi povara Mea e uşoară.

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule…

Slavă… glas 2:
Pentru rugăciunile Apostolilor Tăi, Milostive, curăteste mulţimea greşelilor noastre.
Şi acum…
Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăteste mulţimea gresalelor noastre.
„Toată nădejdea…”

Stih: Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare milă Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale curăteste fărădelegile noastre.

Trâmbiţe ale Duhului, alăute ale Cuvântului, strunele voinţei Tatălui, Sfinţilor Petru şi Pavel, voi pe Hristos aţi mărturisit şi cursele lui veliar aţi sfărâmat, slobozind pe toţi din temniţă păcatului la lumina dreptei credinţe .

Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău şi binecuvîntează moştenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă şi cu îndurări, înalta fruntea creştinilor ortodocşi şi trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereştilor netrupesti Puteri; pentru rugăciunile cinstitului, măritului Prooroc,

Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan; ale Sfinţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli; ale tuturor sfinţilor sfintitilor ierarhi; ale sfinţilor, măriţilor şi bunilor biruitori mucenici; ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor Părinţilor noştri, ale Sfinţilor, a căror pomenire o săvârşim, ale Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, ale sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana şi pentru ale tuturor sfinţilor; rugămu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoşii, care ne rugăm Ţie, şi ne miluieşte pe noi.

Doamne, miluieşte (de 12 ori).

Cântarea a VII-a

Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri !”.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Martor al Învierii lui Hristos pe tine te cunoaştem şi slujitor osârdnic al tainelor mai presus de minte, de care străini fiind noi, te rugăm numai să mijloceşti iertarea păcatelor noastre.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Numai umbra ta vindeca pe cei suferinzi, căci te-ai arătat vas ales al darurilor lui Hristos, pe Care roagă-L să ne scoată din întunericul păcatelor la lumina pocăinţei.

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Când vei sta pe scaunul slavei la înfricoşătoarea judecată a lui Hristos, nu ne uita pe noi, Apostole, ci iertare grabnică ne soleşte, ca să ne izbăvim de focul cel nestins.

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Adapă-mă pe mine, cel însetat, din izvorul rugăciunii tale, ca să nu fiu biruit de arşiţa multor ispite ce se pornesc asupra mea.

Cântarea a VIII-a

,,Văzându-Te soarele întins pe Cruce, şi-a strâns razele şi tot pământul s-a clătinat cu cutremur, Împărate al tuturor, văzându-Te de voie pătimind, Cel Ce eşti din fire nepătimitor. Pentru aceasta, Te rog Hristoase: Tămăduieşte ca un doctor patimile sufletului meu !”.

Stih: Sfinte Apostole Pavele, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Glasul cel dumnezeiesc ce te-a întâmpinat pe calea Damascului a răsunat cu putere în cămara sufletului tău, şi urmând voii Cuvântului, te-ai luminat şi te-ai făcut vas al virtuţilor.
Stih: Sfinte Apostole Pavele, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ajungând la culmea desăvârşirii, ai înspăimântat pe toţi cu viaţa ta cea nematerialnică şi îndulcindu-te de cântările Raiului, ca o privighetoare ai viersuit pe ramurile vieţii pământeşti cântarea cea întreit sfântă.

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe toate le-ai socotit gunoaie faţă de dragostea lui Hristos, însă ajută-ne fericite, a socoti ca pe nişte gunoaie păcatele şi a ne înălţa mintea întru curăţie spre Soarele dreptăţii.

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Trage-mă pe mine din adâncul păcatului şi la limanul rugăciunii Tale mă aşează, ca O Maică milostivă a Cuvântului vieţii.

Cântarea a IX-a

Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.

Stih: Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unii ce sunteţi vase ale alegerii lui Hristos ce aţi dăruit Bisericii mirul rugăciunii voastre, umpleţi şi inima mea golită de orice gând dumnezeiesc cu mirul cel nestricăcios al înţelepciunii Cuvântului.

Stih: Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca cei ce sunteţi stindarde ale Bisericii propovăduind biruinţa dreptei credinţe asupra înşelăciunii păgânilor, împodobiţi şi cămara sufletelor noastre cu ramurile gândurilor dumnezeieşti vestitoare de pacea lui Hristos.

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nu vă depărtaţi de sufletele noastre în necazuri şi la judecată fiţi nouă părtinitori, ca să nu ne înghită adâncul cel mai de jos.

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Veseleşte-Te Maică, văzând pe fiii Tăi purtând făclii de rugăciuni în mâini, ca să biruim noi în călătoria prin noaptea acestei vieţi.

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi preanevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea Ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.

Apoi aceste stihiri, glas 8, podobie:

„Ceea ce eşti mai cinstită…”.
Bucuraţi-va, stâlpii cei neclintiţi ai Bisericii, scaunele cele înţelegătoare purtătoare ale slavei lui Hristos, oglinzile vederilor dumnezeieşti, porţile Înţelepciunii, cartea cea sfinţită deschisă spre vederea gândurilor Cuvântului, podoabele cele prea strălucite ale Bisericii, nu încetaţi a întări Biserica pe piatră Adevărului .

Sfinte Petru, pe Piatră vieţii slujind cu osârdie, cu piatră rugăciunii tale ai sfărâmat toată înşelăciunea idolilor şi ai întărit inimile credincioşilor pe piatră dreptei credinţe.

Sfinte Pavele, cu focul râvnei pentru Hristos aprinzându-te şi cu rugăciunea neîncetată incingandu-te ai trecut prin focul multor necazuri şi ai ajuns la lumina Împărăţiei, unde te şi roagă pentru sufletele noastre bântuite de întunericul patimilor.

Sfinte Petre, cartea întru care Cuvântul şi-a scris gândurile înţelepciunii Sale şi Sfinte Pavele, săgeata cea care a fost aruncată de mâna Cuvântului că să doboare pe cei rău credincioşi şi să săgeteze cu dorul Adevărului inimile cele curate, rugaţi-va neîncetat să ne izbăvim de alunecarea în prăpastia păcatelor.

Sfinţilor Apostoli, cei ce moarte cumplită aţi răbdat pentru Cel Ce prin răstignirea Să a răstignit păcatele noastre şi ne-a dat nouă paharul mântuirii, rugaţi-va că să ne ajute în toată vremea a ne răstigni faţă de poftele acestui veac.

Omorârea lui Hristos că o pecete a sfinţit trupurile voastre, însă prin adăparea din ale voastre rugăciuni ridicaţi din boală trupurile noastre gârbovite de păcat.

Cetele puterilor netrupesti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune că să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule…Preasfântă Treime…Tatăl nostru…
Degrab ne întâmpină…

Ca cei ce aveţi îndrăzneală către Hristos a izbăvi din munca cea veşnică sufletele osândite la moarte, aduceţi-vă aminte şi de nevrednicia noastră şi nu ne lăsaţi în mâinile vrăjmaşilor nevăzuţi.

Ca cei ce sunteţi cununa prea luminoasă a Bisericii, împodobiţi sufletele noastre cu mărgăritarele rugăciunii voastre şi ne izbăviţi pe toţi de toate urzelile celui viclean, făcându-ne părtaşi păcii lui Hristos.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.

Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzeste-mă sub sfânt acoperământul Tău.