Momente de referință din istoria universală – Inaugurarea Conciliului de la Trento

0
163
Translate in

În decembrie 1545 papa Paul al III-lea inaugurează la Tren­to cel mai important Conciliu care avea să aibă repercusiuni în istoria catolicismului. Conciliul a avut loc în trei etape până în 1563.

Acesta a contri­buit prin decretele sale de re­formare la o înnoire a Biseri­cii, însă a pecetluit, pe de altă parte, scindarea creştinătăţii pentru viitor. Preoţimea cato­lică a decis să-l facă respon­sabil nu numai pe Luther, care după prima şedinţă a şi murit (februarie 1546), pentru des­trămarea autorităţii bisericii, ci să-şi asume şi propria răs­pundere pentru aceasta, după cum reiese din procesul-verbal al şedinţei:

„Din trei motive s-a întrunit acest Conciliu: ca să stârpeas­că ereziile, pentru restabilirea disciplinei în Biserică şi pen­tru a cere pacea. Aceste obiective însă nu ar putea fi atinse dacă starea spirituală nu este întrepătrunsă de con­vingerea fiecăruia că la acel rău triplu poartă responsabili­tatea cea mai mare.

În privin­ţa ereziilor, nu pentru că aces­tea se răspândesc, ci pentru că fiecare în cadrul adunării di­vine, a învăţăturilor adevăra­te, nu şi-a îndeplinit suficient îndatoririle întru extirparea buruienii care prolifera şi se înmulţea în mijlocul ei.

În ceea ce priveşte corupţia, aceasta fiind atât de mare în­cât oricine poate vedea că atât clericii, cât şi păstorii nu sunt numai cei ispitiţi, ci, de fapt, chiar ispititorii înşişi. Din cauza neglijării religiei şi a moravurilor atribuite nouă, Dumnezeu a lăsat cea de a treia nenorocire, şi anume, în exterior cu turcii, iar acasă cu concetăţenii noştri şi cu creş­tinii”.

“1000 de ani. Momente de referință din istoria universală”, Editura Aquila