Mărturia logică Îl exprimă pe Dumnezeu cu mult mai mult decât Îl ascunde

0
130

logicaSfintele dogme sunt veşnicele şi mântuitoarele Adevăruri dumnezeieşti fiindcă ele se bazează pe forţa de viaţă dătătoare a dumnezeieştii Sfintei Treimi, din care provine întreaga forţă a noii vieţi întru Hristos. Noua viaţă întru Hristos este ţesută în întregime din dogma, din adevărurile dogmatice ale revelării lui Dumnezeu.

Veşnicele adevăruri dogmatice, dogmele dumnezeieşti sunt subiectul credinţei, iar credinţa este o practică a omului şi, deci, a minţii omeneşti. Toate virtuţile evanghelice, începând cu credinţa, sunt pâinea cerească a vieţii celei veşnice, cu care omul se hrăneşte, se întăreşte, se sfinţeşte, se desăvârşeşte şi este restabilit întru asemănarea sa după Dumnezeu. Viaţa trăită în Biserică, prin har, devine inevitabil izvorul cunoaşterii veşnicelor adevăruri dogmatice. Experiindu-le drept conţinut al vieţii sale, omul se apropie de autoritate, de Adevăr şi de forţa mântuitoare. Aşa precum a spus Domnul: „De vrea cineva să facă voia Lui, va cunoaşte despre învăţătura aceasta dacă este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine Însumi” (Ioan 7, 17).

Totul în Dumnezeu-omul Hristos este real, este întrupat. Domnul nostru Iisus Hristos este Dumnezeul Cel întrupat şi într-Însul sunt întrupate toate adevărurile dumnezeieşti. De aceea, întrucât Dumnezeu S-a întrupat, şi împreună cu El toate adevărurile dumnezeieşti, aceasta înseamnă că se pot întrupa în sfera realităţii şi vieţii umane, în limitele timpului şi spaţiului, aşa cum ne dă mărturie întregul Nou Testament şi întreaga istorie a Bisericii lui Hristos şi a sfinţilor Săi.

Aşa numita dovadă logică în ceea ce priveşte existenţa lui Dumnezeu este de ordin cosmologic, teologic, psihologic, istoric, de ordinul dovezilor etice şi al multor altora care, odată cu trecerea timpului, au fost formulate în raţionalismul filosofic. Ele nu pot avea, în Dogmatica Bisericii Ortodoxe, valoarea unei dovezi reale, fiindcă ele se bazează pe minţile şi simţurile unei umanităţi păcătoase, limitate şi relative. Pentru Biserică, adevărul despre Dumnezeu este acela pe care El ni l-a relevat şi este prin urmare dovada adevărată, de netăgăduit. Ca realitate dată şi dumnezeiască, acest adevăr nu depinde de dovezile şi argumentele funcţiilor raţionale ale minţii. Mărturia logică Îl exprimă pe Dumnezeu cu mult mai mult decât Îl ascunde.

Filosofia Sfântului Duh este înţelepciune şi cunoaştere, înţelepciune prin har şi cunoaştere prin harul naturii fiinţei; iar această înţelepciune posedă cunoaşterea dumnezeiescului şi a umanului, a celor văzute şi nevăzute. Filosofia Sfântului Duh este în acelaşi timp forţa creatoare a divinului şi a umanului, a celor văzute şi nevăzute. Filosofia Sfântului Duh este în acelaşi timp forţa creatoare care, prin „a deveni asemănătoare cu Dumnezeu” pe calea desăvârşirii ascetico-harismatice, înmulţeşte în om înţelepciunea divină despre Dumnezeu, lume şi om. Tocmai acest caracter al filosofiei ortodoxe este scos în evidenţă de către Sfântul Ioan Damaschin atunci când spune: „Filosofia înseamnă a te asemui cu Dumnezeu” şi, deci, este „arta artelor şi ştiinţa ştiinţelor”. Ca izvor al vieţii, filosofia Sfântului Duh este singura artă care are posibilităţi variate de a plăsmui o personalitate asemănătoare lui Hristos şi lui Dumnezeu şi este singura ştiinţă care-l poate învăţa pe omul cel muritor şi egoist cum să biruie moartea şi să dobândească nemurirea. Prin urmare, filosofia ortodoxă este arta artelor şi ştiinţa ştiinţelor. Taina Adevărului nu se află în lucruri, idei şi simboluri, ci într-o persoană, iar această persoană este persoana teandrică, Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea Domnul a spus: „Eu sunt Adevărul”, un Adevăr atotdesăvârşit, pururea nemicşorat şi neschimbat, întotdeauna unul şi acelaşi în plinătatea sa desăvârşită, întotdeauna unul şi acelaşi „ieri, azi şi în veci” (Evrei 13, 8).

Filosofia ortodoxă a adevărului. Dogmatica Bisericii Ortodoxe, vol. I, Părintele Iustin Popovici

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here