Întâlnirea omului cu Dumnezeu

0
729

77044_26f5În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Întâmpinarea Domnului. Cine s-a întâlnit cu cine? S-a întâlnit omul cu Dumnezeu. Acesta este cel mai minunat eveniment în această lume. Aşa cum cândva însuşi Apostolul Toma s-a îndoit de învierea Domnului Hristos: Dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede (Ioan 20, 25), iar Domnul a îndeplinit această dorinţă naivă a Sfântului ucenic şi Apostol, şi i S-a arătat, ca într-adevăr să pună mâna sa în coasta Mântuitorului. El a adeverit în mod evident ceea ce noi toti dorim, ceea ce noi toti aşteptăm – adică biruinţa asupra morţii, învierea din morţi.

 Într-un chip asemănător s-a întâmplat şi astăzi. Preaînţeleptul şi învăţatul, blândul Simeon avea în jur de două sute şaptezeci de ani. Ce s-a întâmplat atunci când a avut loc întâmpinarea sa, întâlnirea sa, întâlnirea sa cu Dumnezeu? în vremea aceea, împăratul egiptean a rânduit să se traducă cărţile evreieşti în limba lui grecească. Şi de aceea şaptezeci oameni din cei mai învăţaţi au tradus fragmentele Sfintei Scripturi. Şi acest Simeon a ajuns la cartea lui Isaia: Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuieşte: cu noi este Dumnezeu (Isaia 7, 14; Matei 1, 23).  El s-a oprit: cum este posibil ca fecioara să nască fiu? Nu, aceasta nu este posibil, voi schimba, voi spune: femeia va naşte fiu. În acest timp i s-a arătat îngerul şi i-a poruncit: Nu, nu schimba nimic din Sfânta Carte. Aşa va fi cum este scris: Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel, aceasta s-a spus de Dumnezeu. Şi pentru ca Bătrânul să se încredinţeze cu adevărat, îngerul i-a zis: Iată, nu vei muri până nu vei vedea aceasta de care te-ai îndoit acum, ca să vezi că, într-adevăr, fecioara va naşte om, pe Hristos, Dumnezeu şi Om. Şi de aceea a trăit Sfântul Simeon două sute şaptezeci de ani, plin de Duh Sfânt, de evlavie şi credinţă. în ziua de astăzi Duhul Sfânt l-a călăuzit să meargă în templu căci acolo avea să-L întâlnească pe Domnul Iisus. Aceasta s-a şi întâmplat. El L-a întâlnit, L-a luat în mâinile sale pe Prunc, pe Pruncul Iisus, şi a zis: Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor (Luca 2, 29-30).

Ce fel de descoperire este aceasta, ce fel de adevăr este acesta pe care l-a descoperit Duhul Sfânt Sfântului Simeon? Aceasta, că Fecioara L-a născut pe Biruitorul morţii, pe Mântuitorul lumii. Izbăvitorul de ce, de cine? De păcat, de moarte, izbăvitorul de diavol, izbăvitorul de iad. într-adevăr, în acel moment Dumnezeu l-a povăţuit, Duhul Sfânt l-a încunoştiinţat, şi el a văzut ce va face acest Prunc când va creşte, când va deveni om, când va deveni făcator de minuni şi propovăduitor. El este Mântuirea, ia ochii mei văzură mântuirea Ta. Mântuirea! Duhul Sfânt a scos înaintea ochilor duhovniceşti ai Sfântului Simeon tot ceea ce Domnul a lucrat, tot ceea ce Domnul a făcut pentru slobozirea oamenilor de păcat, de moarte, şi prin aceasta a arătat calea mântuirii, mântuirea de păcat, mântuirea de moarte, izbăvirea de diavol. Aceasta este mântuirea pe care a dăruit-o El lumii. Şi toate acestea le-a văzut Sfântul Simeon, de aceea este praznicul de astăzi întâmpinarea -întâlnirea omului cu Dumnezeu, a omului păcătos cu Mântuitorul lumii, cu Domnul Hristos.

Noi ştim din istorie, chiar din zilele Apostolilor şi până astăzi, cum s-au întâlnit oamenii cu Domnul Hristos. S-a întâlnit Saul cu El şi a devenit Pavel (Faptele Apostolilor 9, 3-8). Tâlharul de pe cruce s-a întâlnit cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos pe cruce, şi din acea zi a fost dus în Rai (Luca 23, 42-43). S-a întâlnit Zaheu vameşul şi a devenit Apostol (Luca 19, 5-9). S-a întâlnit Măria Magdalena, scoasă din minţi, din care scosese şapte demoni, şi a devenit Sfânta Magdalena. Şi astfel, în nenumărate rânduri, nenumăraţi oameni s-au întâlnit cu Domnul Hristos Şi întru El şi prin El au dobândit izbăvirea de păcate Ş1 Viaţa veşnică. Au dobândit Adevărul veşnic, Dreptatea veşnică, Dragostea veşnică şi tot ceea ce Dumnezeu aduce omului atunci când El se iveşte în această lume.

Şi pentru noi, creştinii, când este prima întâlnire cu Domnul Hristos? Atunci când ne botezăm. Căci câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat (Galateni 3, 27), spune Sfântul Apostol.  Asta înseamnă că această întâlnire cu Dumnezeu, această îmbrăcare în Dumnezeu a firii noastre, aceasta este slobozirea de de vicii, de patimi, de tot ceea ce este demonic, de tot ceea ce este murdar. Această întâlnire cu Domnul Hristos este cel mai important eveniment din viaţa fiecăruia dintre noi. Întâlnirea noastră cu El. Noi, de fapt, ne întâlnim cu Domnul Hristos în fiecare zi. Atunci când stai la rugăciune, iată, aceasta este încă de pe acum întâlnirea ta cu Domnul Hristos. Când faci fapte bune, fapte bune evanghelice, aceasta este de asemenea întâlnirea cu El. Astfel, prin aceste întâlniri trăim în duh, trăim în Adevărul veşnic, în Dreptatea veşnică, în Dragostea veşnică, trăim ceea ce este al lui Hristos, trăim ceea ce este dumnezeiesc, ceea ce a simţit şi a văzut Sfântul şi Dreptul Simeon în ziua prăznuită astăzi când a luat în sfintele sale braţe Pruncul – pe Domnul Hristos.

De aceea, acest Sfânt mare Praznic de astăzi, fraţilor, să ne fie nouă spre cercetarea noastră. Cum ne întâlnim noi cu Domnul Hristos, în ce fel, cum trebuie să te întâlneşti cu El?

Ce este Sfânta împărtăşanie? Aceasta este primirea Domnului Hristos întru noi. Aceasta este îmbrăcarea întru Hristos a omului, aceasta este dăruirea tuturor puterilor cereşti omului. Aceasta este întâlnirea atât de importantă, nesfârşit de importanta. Şi aşa mai departe: rugăciunea, postul, milostenia/ fiecare faptă bună – sunt întâlnirea noastră cu Domnul Hristos.

Preasfânta Maică a Domnului, care ni L-a născut după cum aţi auzit din minunatele noastre cântări (din tropar): ea a născut pe Soarele Dreptăţii Care a luminat toată lumea. Şi să ne străduim ca împreuna Sfântul Bătrân Simeon să ne încredinţăm Domnul Hristos, ca pe El să-L primim în sufletele noastre ca pe Biruitorul morţii. Căci el a luat în braţele sale pe Domnul Hristos şi a văzut în El mântuirea lumii, mântuirea întru Dumnezeu-Omul, Domnul Hristos, Care ne-a dăruit nouă învierea. Iar biruinţa asupra morţii, învierea – aceasta este evenimentul cel mai important în viaţa lui Hristos. Şi dacă îl ai pe El, eşti cu adevărat creştin. Iar aceasta înseamnă că te-ai prins la luptă corp la corp cu moartea, cu păcatele, ca să le nimiceşti şi să-ţi asiguri Viaţa veşnică prin învierea din morţi.

Fie ca Bunul Dumnezeu să întărească această credinţă puternică în noi, ca să biruim moartea duhovnicească întru Domnul Hristos cel înviat şi ca astfel să aşteptăm şi marele Praznic – învierea lui Hristos. Ca să-L slăvim pe El, Singurul Biruitor al morţii, Singurul Mântuitor al lumii. Amin.

Cuvinte despre veşnicie, predici alese, Cuviosul Iustin de la Celie

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here