De la păcat la Rai Predica întâi în a patra Duminică a Marelui Post (1965)

0
98

ladder_iconÎn numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Iată a cincea Duminică a Postului Mare, Duminica marilor privegheri şi a marilor nevoinŢe, Duminica marilor tânguiri şi suspine, Duminica celei mai mari sfinte între sfinţi, a Cuvioasei Maicii noastre Măria Egipteanca. Ea până la treizeci de ani şi-a trăit viaţa în desfrâu, în cel mai mare desfrâu. într-o zi, s-a ivit în ea dorinţa de a se închina Cinstitei şi de Viaţă Făcătoarei Cruci. A mers la Ierusalim şi când a vrut să intre în biserică, chiar în ziua de Bobotează, ca să se închine Cinstitei şi de Viaţă Făcătoarei Cruci, o putere nevăzută o ţinea şi nu-i dădea voie să intre. Treceau pe lângă ea o mulţime de oameni, poporul se înghesuia şi lesne intrau şi ieşeau cu toţii. Numai pe ea o ţinea în picioare, ca şi cum ar fi fost ţintuită în pământ. A încercat, dar nu a izbutit cu niciun chip. Atunci, în pridvorul bisericii, şi-a ridicat ochii şi a privit icoana Preasfintei Maicii Domnului şi s-a rugat ei din tot sufletul: „O, Preacurată, îngăduie-mi să sărut Crucea Fiului Tău şi să mă închin Lui, şi apoi fă cu mine ce vei voi”. Şi din acel moment puterea care o împiedica să intre în sfânta biserică a dispărut. S-a închinat Sfintei şi de Viaţă Făcătoarei Cruci, s-a rugat lui Dumnezeu şi iarăşi a grăit către icoana Preacuratei: „Iată-mă, tu condu-mă şi mă călăuzeşte -Şi atunci a auzit glasul: „Dacă treci râul Iordanului şi mergi în pustie, te vei mântui”. De îndată ea plecă spre Iordan, cumpără două pâini din banii pe care i dăduse un trecător, trecu Iordanul şi se îndepărtă.

Patruzeci şi şapte de ani nu a văzut chip omenesc, nici dobitoace. Patruzeci şi şapte de ani a petrecut în pustie, ca într-o mare bătălie, dar s-a curăţit pe sine, a biruit toate patimile, a scos afară din sine toate păcatele şi toţi demonii, făcându-se asemenea îngerilor. Mergea pe apă ca pe uscat, s-a rugat lui Dumnezeu, şi în timp ce se ruga s-a înălţat în văzduh, plutea în văzduh. O aşa sfinţenie a atins ea. Şi ce a adus-o în pustie? Nimic în afară de ea, numai ea însăşi, ca să-şi curăţească sufletul şi trupul de păcatele ei. Icoana Preasfintei Maicii Domnului a întărit sufletul ei păcătos, căci ce grozăvie a trăit în pustie, ce lupte cu duhurile necurate, ce chinuri pricinuite de foame!… Acestea numai ei şi îngerilor lui Dumnezeu le sunt cunoscute.

Atunci când dreptul Zosima a descoperit-o în pustie înainte de a-şi da sufletul şi a întrebat-o, rugând-o să-i spună cum s-a deprins cu viaţa în pustie, cum a petrecut, ea şi-a descris viaţa, o viaţă foarte chinuită si grea la început. „Şaptesprezece ani, spunea ea, m-au sfâşiat patimile, amintirea vieţii mele îmbelşugate şi desfrânate. Doream să beau un pahar de vin şi nu aveam nici apă, iar despre mâncare, să nu mai vorbesc. Şi atunci când mă aflam în aceste chinuri, am strigat şi am căzut la pământ, rugându-mă Preasfintei Maicii Domnului: „Tu m-ai adus, ajută-mă! Preasfânta întotdeauna mi-a ajutat.” Să fi trecut douăzeci şi patru de ore, şi ea zăcea neputincioasă pe nisipul din pustie, şi dintr-odată, cu rugăciunile Preacuratei Maici, a luminat-o o strălucire de lumină, sufletul i-a luminat şi o mare pace s-a coborât în inima ei. Aşa a petrecut ea patruzeci şi şapte de ani în pustie, şi Domnul i-a dăruit ceea ce arareori dăruieşte vreunui Sfânt. Ani de zile ea nu a degustat pâine. La întrebarea stareţului Zosima, a răspuns: „Nu numai cu pâine va trăi omul ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4,4).

Domnul a hrănit-o şi a adăpat-o într-un chip deosebit, prin viaţa ei pustnicească, prin lupta ei pustnicească. Şi ce s-a întâmplat? Ea şi-a preschimbat iadul în Rai! L-a biruit pe diavol şi a zburat sus, la Dumnezeu. Cum, prin ce? Prin post şi rugăciune, prin post şi rugăciune! Într-o minunată rugăciune din Postul Mare se spune: „Mergem după Mântuitorul sufletelor noastre, Care prin post ne-a arătat biruinţa asupra diavolului”. Prin post ne-a arătat biruinţa asupra diavolului… Nu există altă armă, nu există alt mijloc.

Postul – iată mijlocul de a-l birui pe diavol, pe oricare diavol. Pilda Sfintei Maria Egipteanca arată cât de dumnezeiască este puterea postului. Acesta nu este altceva decât răstignirea trupului, răstignirea de tine însuţi. Şi dacă crucea este aici, biruinţa este asigurată.

Trupul desfrânatei de odinioară din Alexandria Maria, care prin păcat fusese luat în robia diavolului, atunci când a îmbrăţişat Crucea lui Hristos, a luat în mâini această armă, ea l-a biruit pe diavol . Postul este şi învierea sufletului din morţi. Postul şi rugăciunea deschid ochii omului ca să ia aminte şi să se vadă pe sine însuşi. El vede că fiecare păcat în sufletul său este mormântul său, moartea sa. El vede că păcatul din suflet nu face nimic altceva decât preschimbă în hoit tot ceea ce are sufletul: gândurile sale, simţirile sale, starea sa lăuntrică. Mormânt înainte de mormânt. Şi atunci, atunci răsună strigătul din suflet: Mai înainte de a ajunge în sfârşit, până ce nu pier, mântuieşte-mă! Acesta este strigătul acestei mari Duminici: Doamne, mai înainte am căzut, ci acum mântuieşte-mă! Aşa ne-am rugat în aceste Duminici, astfel de rugăciuni, de tânguiri, ne-a lăsat Sfântul Părinte Andrei Criteanul în Canonul cel Mare.

Să nu ne înşelăm, fraţilor, să nu ne amăgim. Şi un singur păcat dacă rămâne în sufletul tău şi nu te căieşti, nu îl spovedeşti, ci îl îngădui întru tine, acest păcat te va duce în împărăţia iadului. Căci păcatul nu are loc în Raiul lui Dumnezeu. Păcatul nu are loc în împărăţia Cerurilor. Şi pentru ca să te învredniceşti de împărăţia Cerurilor, străduieşte-te să scoţi afară din tine fiecare păcat, ca fiecare păcat din tine să-l smulgi din rădăcină, prin pocăinţă. Dar nimic nu se poate răpi omului ce se pocăieşte. O asemenea putere ne-a dăruit-o Domnul prin sfânta pocăinţă.

Iată, dacă pocăinţa a putut să mântuiască o aseirtenea desfrânată, cum fusese cândva Maria Egipteanca, cum să nu mântuiască şi alţi păcătoşi, Şl pe fiecare păcătos, şi pe cel mai mare păcătos şi Da, Sfântul şi Marele Post este acea bătălie Care noi, creştinii, prin post şi rugăciune îl biruim e diavol, biruim toate păcatele, biruim toate patimile şi aflăm nemurirea şi Viaţa veşnică. Sunt nenumărate exemple în viaţa oamenilor sfinţi şi a adevăraţilor creştini, care arată cum, cu adevărat, prin rugăciune şi prin post, noi, creştinii, îl biruim pe diavol (Marcu 9, 24), pe toate duhurile răutăţii, care ne chinuiesc şi care vor să ne tragă în împărăţia răului, în iad. Acest sfânt post este postul sfintelor noastre virtuţi. Fiecare sfântă virtute înviază din morţi şi sufletul meu, şi al tău.

De aceea pentru noi, creştinii, nu există păcat care să fie mai puternic decât noi. Fii încredinţat, întotdeauna eşti mai puternic decât orice păcat care te munceşte, întotdeauna eşti mai puternic decât orice patimă care te chinuieşte. Cum te îndreptezi tu? Prin pocăinţă. Şi ce este mai uşor decât aceasta? întotdeauna poţi să-ţi zici în sineţi, să strigi în sufletul tău: „Doamne, mai înainte de a pieri, până în sfârşit, mântuieşte-mă!”. Ajutorul lui Dumnezeu nu te va ocoli. Tu vei învia din morţi şi vei trăi în această lume ca acela care s-a întors din lumea de dincolo, care a ieşit din mormânt şi trăieşte o viaţă nouă, viaţa Domnului Hristos Celui înviat, plin fiind de puteri dumnezeieşti, astfel încât niciun păcat nu te mai poate omorî. Vei aluneca poate din nou în prăpastia căderii, dar cunoşti acum arma, cunoşti puterea prin care înviezi din morţi. Dacă săvârşeşti de cincizeci  de ori pe zi păcate, de cincizeci de ori să te ruşinezi -căci cincizeci de morminte sapi astăzi numai astăzi: „Doamne, dăruieşte-mi pocăinţă! Mai înainte sfârşit, dăruieşte-mi pocăinţă”.

Iată, înaintea ta şi înaintea mea, deşi suntem păcătoşi, stă un astfel de ospăţ ceresc. De un lucru numai avem nevoie: de pocăinţă. Dacă ne pocăim, Tatăl nostru Ceresc, în a Sa milostivire, se va grăbi să ne îmbrăţişeze, să ne învieze pe noi, cei morţi, prin pocăinţă şi să ne conducă în împărăţia Cerească. Pildă şi mărturie – iat-o pe marea Sfântă Maria Egipteanca de astăzi. Ce păcătoasă! Din ea, Domnul a făcut o făptură sfântă ca un Heruvim. Prin pocăinţă ea a devenit asemenea îngerilor, prin pocăinţă a nimicit iadul în care se afla şi s-a suit în Raiul desfătărilor cereşti al lui Hristos.

Pomenindu-i pe marii Sfinţi ai lui Dumnezeu, pomenind-o pe marea Sfântă prăznuită astăzi, pe Cuvioasa noastră maică Măria Egipteanca, să avem încredinţarea că Domnul ne va veni degrabă în ajutor. Ea a aflat un asemenea ajutor minunat de la Preasfânta Maică a Domnului şi s-a izbăvit de cumplitul ei iad, de cumpliţii demoni. Şi Preasfânta Maică ne-a ajutat şi astăzi şi întotdeauna în dobândirea tuturor virtuţilor evanghelice: în rugăciune, în post, în priveghere, în dragoste, în milostenie, în răbdare şi în oricare altă virtute. Fie ca ea să ne ajute neîncetat şi să ne călăuzească.

Iar noi, prin pocăinţă, să înviem neîncetat din morţi, din toate mormintele noastre, să înviem sufletele noastre din moartea cea cu viermi  şi să ne pregătim calea către Cereasca Împăraţie. Şi vedem, iată, înaintea noastră, această e a Cuvioasei noastre Maici, Maria Egipteanca şi a nenumăraţi Sfinţi ai lui Dumnezeu. Ei ne călăuzesc cu bucurie pe noi pe toţi în lumea Cerească a lui Hristos. Ei ne oferă  nouă tuturor ajutorul lor, iubirea lor de oameni.

De aceea, niciodată nu-ti pierde curajul în luptă şi luptă-te cu păcatele tale. Niciodată să nu te înfricoşezi atunci când te războieşti cu demonii. Prin Crucea lui Hristos eşti mereu mai puternic decât ei, ştii aceasta. Nu există păcat în care să te poată arunca diavolii, dacă tu nu-l voieşti, nu există! Totul depinde de tine, iar tu, tu ai toate armele dumnezeieşti: crucea, rugăciunea şi postul. In toate greutăţile tale, în cele mai mari căderi ale tale, adu-ţi aminte de acest mare şi dătătorul de înviere strigăt al acestei mari şi sfinte săptămâni: „Doamne, mai înainte de a pieri, până în sfârşit, mântuieşte-mă!…”.

Cuvinte despre veşnicie, predici alese, Cuviosul Iustin de la Celie

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here