Acatistul Binecredinciosului Voievod Ștefan Cel Mare și Sfânt

0
133


Condac 1:
Binecredinciosului Ştefan, Voievod al Moldovei, celui care cu dreptate şi cu dragoste a cârmuit poporul lui Dumnezeu; ziditor de locaşuri sfinte şi apărător al creştinătăţii; cel cinstit de toată lumea ca atlet al lui Hristos, cu bucurie într-un glas să-i strigăm:
Bucură-te, Sfinte Ştefane, apărător al creştinătăţii!

Icos 1:

Din pruncie ai fost crescut de părinţii tăi în dragostea de neam şi credinţă, iar la vârsta oşteanului luptător ai fost rânduit de Dumnezeu să conduci Ţara Moldovei. Pentru aceasta alesul între ierarhi, Mitropolitul Teoctist, la locul numit Direptate, domn te-a uns, ca împreună să glăsuim: Bucură-te, că din copilărie ai iubit buna podoabă a Casei lui Dumnezeu;
Bucură-te, ctitor al multor biserici din Ţara Moldovei;
Bucură-te, că şi în Transilvania şi Muntenia ai zidit locaşuri sfinte;
Bucură-te, că prin acestea ai întărit credinţa şi unitatea neamului tău;
Bucură-te, că Mănăstirea Zograful ai ctitorit-o cu multă dragoste creştinească;
Bucură-te, că şi alte mănăstiri din Muntele Atonului cu dărnicie ai ajutat;
Bucură-te, că astfel ostenindu-te, Dumnezeu ţi-a sfinţit viaţa;
Bucură-te, că prin înălţarea de biserici şi mănăstiri ai întărit evlavia ortodoxă;
Bucură-te, că prin zidirea lor ai adus laudă şi mulţumire lui Dumnezeu;
Bucură-te, că prin acestea pildă te-ai făcut cârmuitorilor de ţară;
Bucură-te, că ai păzit dreapta credinţă;
Bucură-te, că ai avut credinţă lucrătoare prin iubire;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, apărător al creştinătăţii!

Condacul al 2-lea:

Împodobind pe pământ sfinte locaşuri, cu daruri multe, biserică nefăcută de mână ţi-ai pregătit în ceruri, unde acum te veseleşti şi cu îngerii împreună glăsuieşti, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Văzând primejduită credinţa creştină, te-ai umplut de apostolească râvnă în apărarea ei, cerând ajutor de la Dumnezeu şi luând ca mijlocitori pe sfinţi; pentru aceea cu bucurie strigăm: Bucură-te, că te-ai arătat iscusit atlet al lui Hristos;
Bucură-te, că Dumnezeu ţi-a dat putere în luptele pe care le-ai purtat;
Bucură-te, că Sfinţii Mari Mucenici Procopie şi Dimitrie te-au întărit în lupte;
Bucură-te, că Sfântul Mare Mucenic Gheorghe pururea ţi-a fost ocrotitor;
Bucură-te, că ai făcut din icoana Sf. Gheorghe steagul oştirii tale;
Bucură-te, că pe acest Mare Mucenic ocrotitor al Moldovei l-ai ales;
Bucură-te, că prin mijlocirea acestor sfinţi ai biruit pe vrăjmaşi;
Bucură-te, că în toate cu puterea lui Dumnezeu ai fost biruitor; Bucură-te, că de primejdia morţii în lupte nu te-ai spăimântat; Bucură-te, oştean înţelept al Crucii;
Bucură-te, purtător al biruinţei dăruite din cer;
Bucură-te, nebiruit ostaş al lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, apărător al creştinătăţii!

Condacul al 3-lea:

Nu de la oameni ţi-a venit ajutorul în luptele ce ai purtat pentru apărarea credinţei, ci de la Dumnezeu Atotputernicul, Cel ce toate le împlineşte după bunăvoirea Sa. Pentru aceasta, Sfinte Ştefane, năvălirile potrivnicilor, cu ajutorul Celui ce dă biruinţele, oprindu-le, ai cântat: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Fiind încredinţat că Dumnezeu te va ajuta să biruieşti, ţi-ai îmbărbătat oştenii cu pilda curajului tău şi apoi i-ai răsplătit după dreptate, pentru care glăsuim:
Bucură-te, înţelepte Voievod că în toate cu frică de Dumnezeu ai lucrat;
Bucură-te, că ai mulţumit lui Dumnezeu pentru ajutorul primit;
Bucură-te, că ai răsplătit pe cei ce s-au jertfit pentru dreapta credinţă;
Bucură-te, că îndreptarea celor potrivnici cu răbdare ai aşteptat-o;
Bucură-te, că celor răi le-ai stat împotrivă;
Bucură-te, că pe cei vinovaţi cu înţelepciune i-ai judecat;
Bucură-te, că ai ştiut să ierţi şi să mustri cu bună rânduială;
Bucură-te, că pe părtaşii la uciderea tatălui tău i-ai iertat;
Bucură-te, că şi altora te-ai arătat îndurător;
Bucură-te, că prin acestea ai împlinit porunca iubirii de vrăjmaşi;
Bucură-te, că în toate milostiv te-ai arătat;
Bucură-te, că pe duşmani la pace i-ai chemat;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, apărător al creştinătăţii!

Condacul al 4-lea:

Purtând biruinţă asupra potrivnicilor ca un ostaş al lui Hristos, smerit şi înţelept, ai socotit, după dreptate, că aceasta vine de la Dumnezeu. De aceea n-ai încetat, Sfinte Ştefane, să lauzi nemăsurata Sa milostivire, cântându-I neîncetat: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Înconjurat fiind de mulţimea potrivnicilor de alt neam, ai înţeles că numai Dumnezeu te poate ajuta; drept aceea te-ai silit să faci voia Lui. Pentru aceasta ai luat ca rugător către Dumnezeu şi povăţuitor duhovnicesc pe Sfântul Daniil Sihastrul; de aceea cu bucurie te lăudăm:
Bucură-te, iubitorule al sihaştrilor;
Bucură-te, fiu duhovnicesc preaiubit al Cuviosului Daniil;
Bucură-te, că pe duhovnicul tău cu smerenie l-ai ascultat;
Bucură-te, că prin învăţăturile acestui cuvios ţi-ai luminat cugetul;
Bucură-te, cinstitorule al tuturor călugărilor;
Bucură-te, că rugăciunilor acestora te-ai încredinţat;
Bucură-te, că prin sfintele lor rugăciuni te-ai întărit în lupte; Bucură-te, că tu pe aceştia după cuviinţă i-ai cinstit;
Bucură-te, că multe mănăstiri şi sihăstrii ai împodobit;
Bucură-te, că în luptele tale, voia lui Dumnezeu ai împlinit; Bucură-te, că ţara, dreapta credinţă şi creştinătatea întreagă ai apărat; Bucură-te, întâiule între voievozii neamului;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, apărător al creştinătăţii!

Condacul al 5-lea:

Mănăstirile ctitorite de tine, slăvite Ştefane, cetăţi ale credinţei noastre ortodoxe s-au arătat şi candele luminoase ale cunoaşterii lui Dumnezeu, iar prin cuvintele Sfinţilor Părinţi ai Bisericii străbune am învăţat să cântăm neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Să priveghem şi să ne rugăm ca să nu cădem în ispită, ne-a învăţat Dumnezeul Mântuitorul, iar Pavel Apostolul să ne rugăm neîncetat ne-a povăţuit, învăţături pe care tu în minte şi în inimă le- ai pus, pentru care laude ca acestea aducem ţie:
Bucură-te, iubitorule al rugăciunii;
Bucură-te, că rugăciunea ţi-a fost scut de apărare în războaie;
Bucură-te, că prin post şi rugăciune te-ai desăvârşit;
Bucură-te, că prin rugăciune pe vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi i-ai biruit;
Bucură-te, că prin evlavie la cunoaşterea de Dumnezeu ai ajuns;
Bucură-te, statornic rugător pentru cei vii şi pentru cei adormiţi;
Bucură-te, că prin pocăinţă şi post ţi-ai curăţit sufletul;
Bucură-te, că prin credinţă şi fapte bune sfinţenie ai dobândit;
Bucură-te, că pe Hristos, cu osârdie, l-ai slujit;
Bucură-te, că prin răbdare şi rugăciune ţi-ai agonisit smerenie;
Bucură-te, că prin credinţă tare sufletul ţi-ai luminat;
Bucură-te, că prin Tainele Bisericii cu Hristos te-ai unit;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, apărător al creştinătăţii!

Condacul al 6-lea:

Ca şi cu o porfiră te-ai îmbrăcat, Sfinte Ştefane, cu milostenia şi cu bunătatea inimii, iar Dumnezeu, cunoscătorul inimilor nu te-a părăsit atunci când i-ai cerut ajutorul în nevoi şi în necazuri; Căruia, mulţumindu-I ai cântat: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Având statornică iubire faţă de Hristos, te-ai îndreptat pururea cu creştinească dragoste către cei din nevoi; de aceea grăim unele ca acestea:
Bucură-te, ajutătorul celor săraci;
Bucură-te, că pe ei i-ai iubit pentru dragostea lui Hristos;
Bucură-te, că i-ai ocrotit de lăcomia celor prea bogaţi;
Bucură-te, că multe familii nevoiaşe ai ajutat;
Bucură-te, că milosteniile tale bucurie au adus celor lipsiţi;
Bucură-te, că prin miluirea lor scară către cer ţi-ai făcut;
Bucură-te, că rugăciunea şi postul cu milostenia le-ai unit;
Bucură-te, că iconom credincios al darurilor lui Dumnezeu te-ai arătat;
Bucură-te, că bine chivernisind bogăţiile pământeşti, cele duhovniceşti ai agonisit;
Bucură-te, că nu ţi-ai lipit sufletul de cele trecătoare;
Bucură-te, învăţătorule al milei şi prietenul săracilor;
Bucură-te, că pentru bunătatea ta Hristos te-a răsplătit cu cele veşnice;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, apărător al creştinătăţii!

Condacul al 7-lea:

Învăţând de la Hristos să nu răsplăteşti cu rău celor ce ţi-au greşit, iertare celor osândiţi le-ai dăruit, iar cei miluiţi de dragostea ta au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Din pricina neascultării, strămoşii neamului omenesc au fost scoşi din Rai, iar tu, prin smerenie şi ascultare, cunună de biruinţă de la Hristos ai dobândit; ca să-ţi cântăm:
Bucură-te, domnitor iubitor de smerenie;
Bucură-te, că prin ea ai surpat uneltirile diavolului;
Bucură-te, că prin ea ai îmblânzit pe cei răi;
Bucură-te, că prin smerenie spre cele cereşti te-ai înălţat;
Bucură-te, că biruinţele tale lui Hristos le-ai datorat;
Bucură-te, că înfrângerile tale, certare de la Dumnezeu le-ai socotit;
Bucură-te, că prin acestea te-ai păzit de duhul mândriei;
Bucură-te, că prin smerenie ai ruşinat pe cel potrivnic;
Bucură-te, că ţara şi Biserica neamului prin jertfelnicia ta s-au întărit;
Bucură-te, că pentru smerenia ta Dumnezeu ţi-a dat darul înţelepciunii;
Bucură-te, că smerindu-te, ţi-ai pus toată încrederea în Dumnezeu;
Bucură-te, că dreapta judecată ţi-a fost cumpănă în cârmuirea ţării;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, apărător al creştinătăţii!

Condacul al 8-lea:

Ţara şi credinţa vitejeşte le-ai apărat, mărite Ştefane, crezând în Domnul Hristos, Cel ce ţi-a dat ţie putere. De aceea, împreună cu binecredincioşii tăi oşteni, din dragoste ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

“ Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi”, a zis Domnul, iar Apostolul grăieşte: „prin multe necazuri se cade nouă să intrăm în Împărăţia lui Dumnezeu”; la aceste cuvinte tu, slăvite Ştefane, luând aminte, crucea vieţii tale ai purtat-o cu vrednicie creştinească, pentru care noi îţi aducem laude ca acestea:
Bucură-te, vrednic ostaş al lui Hristos;
Bucură-te, că necazurile vieţii cu răbdare le-ai îndurat;
Bucură-te, că moartea celor patru copii ai tăi nu ţi-a slăbit credinţa în Dumnezeu;
Bucură-te, că în necazuri mai mult te-ai apropiat de Dumnezeu;
Bucură-te, că prin răbdare te-ai întărit în dreapta credinţă;
Bucură-te, că ai purtat Crucea lui Hristos cu multă bucurie;
Bucură-te, că ai fost domnitor harnic şi oştean viteaz;
Bucură-te, că înfrânt fiind, n-ai deznădăjduit;
Bucură-te, că sfaturile evlavioasei tale maici le-ai urmat;
Bucură-te, că primejdiile nu te-au spăimântat;
Bucură-te, că îndurând multe necazuri, lui Iov te-ai asemănat;
Bucură-te, că ai fost pildă de răbdare în necazuri;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, apărător al creştinătăţii!

Condacul al 9-lea:

Fiind rănit în lupta de la Chilia, muceniceşte ai răbdat durerile până la sfârşitul vieţii, gândindu-te pururea la suferinţele Mântuitorului pe Cruce, Căruia neîncetat I-ai cântat: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Încredinţat fiind de Învierea cea de obşte, n-ai slăbit în dragostea faţă de cei adormiţi în Domnul, ci, cu osârdie, i-ai cinstit prin fapte creştineşti, pentru care te lăudăm zicând:
Bucură-te, fiu binecinstitor al părinţilor care te-au născut;
Bucură-te, cinstitorule al moşilor şi strămoşilor din care ai odrăslit;
Bucură-te, că mormintele lor le-ai împodobit;
Bucură-te, că prin aceasta ai arătat dragostea ta faţă de ei;
Bucură-te, că pentru sufletele celor răposaţi multă grijă ai purtat;
Bucură-te, că nedespărţit de ei ai rămas prin dragostea lui Hristos;
Bucură-te, că pildă de cinstire a înaintaşilor te-ai făcut;
Bucură-te, că prin faptele tale credinţa în Învierea celor morţi ai mărturisit;
Bucură-te, cinstitorule al celor adormiţi în dreapta credinţă;
Bucură-te, rugătorule pentru sufletele ostaşilor care s-au jertfit în luptă;
Bucură-te, că împreună cu drepţii locuieşti în ceruri;
Bucură-te, împlinitorule al voii lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, apărător al creştinătăţii!

Condacul al 10-lea:

Cinstirea oştenilor care şi-au jertfit viaţa pentru neam şi credinţă ai dovedit-o aşezând osemintele lor la temelia bisericii Mănăstirii Războieni, ca pe nişte odoare de mare preţ; pentru care, împreună cu ei, ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Deschizându-ţi inima la cuvintele apostoleşti: „Pentru mine viaţa este Hristos şi moartea câştig”, te-ai îngrijit creştineşte de trecerea ta la veşnicele locaşuri; de aceea te lăudăm acum:
Bucură-te, că totdeauna te-ai îngrijit de sfârşitul vieţii pământeşti;
Bucură-te, că prin aceasta te-ai gândit la ziua Judecăţii lui Hristos;
Bucură-te, că te-ai pregătit pentru a da răspunsul cel bun;
Bucură-te, că moartea strămutare la cele veşnice ai socotit-o;
Bucură-te, că din timp mormântul ţi-ai zidit la Mănăstirea Putna;
Bucură-te, că despărţirea de trup nu te-a înfricoşat;
Bucură-te, că ai înţeles creştineşte vremelnicia acestei vieţi;
Bucură-te, că prin trecerea ta la cele veşnice, n-ai uitat poporul tău;
Bucură-te, că testament sfânt ai lăsat urmaşilor tăi;
Bucură-te, că aceştia pilda vieţii tale au urmat;
Bucură-te, că ei, asemenea ţie, locaşuri sfinte au înălţat;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale ocroteşti pe iubitorii de Biserică;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, apărător al creştinătăţii!

Condacul al 11-lea:

Strămutându-te la locaşurile cele veşnice, poporul binecredincios rugător neîncetat către Dumnezeu te-a aflat, că împreună cu tine, să-I cântăm: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Iubind pe Hristos pe pământ, acum vezi frumuseţea chipului Său strălucind în slava cea negrăită a Împărăţiei cerurilor. Ştiindu-te rugător pentru noi, cei ce suntem cuprinşi de noianul ispitelor, te lăudăm alesule al lui Dumnezeu, Sfinte Ştefane Voievod, zicând:
Bucură-te, pururea rugător pentru poporul cel credincios;
Bucură-te, ocrotitor al celor asupriţi şi împovăraţi;
Bucură-te, apărător al călugărilor ce se roagă în ctitoriile tale;
Bucură-te, apărător al Ortodoxiei;
Bucură-te, luminător al cârmuitorilor de ţară;
Bucură-te, fiu credincios al Bisericii tale;
Bucură-te, om al dreptăţii pentru cei mulţi;
Bucură-te, ctitor al multor mănăstiri şi biserici;
Bucură-te, apărător al credinţei creştine;
Bucură-te, că te asemeni marelui Împărat Constantin;
Bucură-te, voievod viteaz şi înţelept;
Bucură-te, omule al lui Dumnezeu şi luptător creştin;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, apărător al creştinătăţii!

Condacul al 12-lea:

Toate ctitoriile tale cu alese daruri împodobindu-le întotdeauna urmaşii cu evlavie le-au cinstit şi, în ele, pe Dumnezeu au preamărit cântând: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Pomenirea ta cea binevestită, bucurie s-a arătat nouă urmaşilor tăi, mărite Ştefane; luminează sufletele noastre cu lumina cunoştinţei de Dumnezeu, de care pururea te bucuri în ceruri, pentru ca să-ţi cântăm:
Bucură-te, lauda întregii Moldove;
Bucură-te, nădejdea Bucovinei şi a Basarabiei;
Bucură-te, ocrotitorul oştirii iubitoare de Hristos;
Bucură-te, ocrotitorul celor săraci;
Bucură-te, luminătorul celor în primejdii;
Bucură-te, rugător pentru noi în ceruri;
Bucură-te, prieten al împăraţilor dreptmăritori; Bucură-te, binefăcător al Bisericii lui Hristos; Bucură-te, cinstitor al sfinţilor ei;
Bucură-te, închinător al Sfintei Treimi;
Bucură-te, Voievod purtător de biruinţă;
Bucură-te, lauda şi bucuria noastră a tuturor; Bucură-te, Sfinte Ştefane, apărător al creştinătăţii!

Condacul al 13-lea:

O, iubitorule de Dumnezeu, Sfinte Ştefane, zideşte cu rugăciunile tale în inimile noastre altar sfânt, precum ai zidit atâtea biserici şi mănăstiri; biruieşte duhurile rele ce se oştesc asupra noastră în chip nevăzut; ocroteşte-ne cu rugăciunile tale necontenite şi cu darul cel dat ţie de Hristos, precum ai ocrotit pe creştinii din vremea ta, ca împreună să cântăm lui Dumnezeu:
Aliluia! (de trei ori)

Acest Condac se zice de trei ori.

Apoi se zice Icosul 1: Din pruncie ai fost crescut…
şi Condacul 1: Binecredinciosului Voievod al Moldovei…

Rugăciune

Sfinte Ştefane Voievod, apărător al poporului român şi grabnic folositor al tuturor creştinilor, pleacă-te spre rugăciunea pe care o înălţăm către tine, noi, nevrednicii. Cunoaştem îndrăznirea pe care ai dobândit-o prin multe osteneli către Bunul Dumnezeu, şi precum Acesta ţi-a ascultat rugăciunile, aşa auzi-ne şi pe noi în această zi, când chemăm numele tău.

Ocroteşte bisericile şi mănăstirile în pace, întăreşte credinţa slăbită de ispitele acestui veac, surpă eresurile, luminează ocârmuitorii, dă vitejie ostaşilor, iar nouă tuturor luminează-ne calea mântuirii, ca împreună cu tine în locaşurile cele cereşti să ne bucurăm în vecii vecilor. Amin.